Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Антикризовий менеджмент"
Опис: Антикризовий менеджмент є особливою підсистемою управління підприємством, який включає комплекс методів, застосовуваних у різних функціональних підсистемах. Соціальні технології, методи економічного аналізу, прогнозування, розробка складних інвестиційних проектів і антикризових програм, планів реструктуризації та реорганізації – застосовуються в комплексі для своєчасного попередження і подолання криз.
Цілі: формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі антикризового управління підприємств, засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що мають забезпечувати її методами оцінки та прогнозування кризових ситуацій
Оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання, модульні контрольні роботи); підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).
Теми: Типологія кризових ситуацій. Кризові явища в економіці виробничих систем. Економічний механізм управління кризовим станом на підприємстві. Діагностика кризових ситуацій на підприємстві. Банкрутство як правовий механізм регулювання діяльності підприємства. Фінансова санація неплатоспроможних підприємств. Стратегія реструктуризації в процесі антикризового управління. Організаційно-економічні заходи антикризового управління підприємством.
Ресурси: 1. Пічугіна Т. С. Антикризовий менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посібник / Т. С. Пічугіна, А. П. Грінько, Л. І. Безгінова. – Х. : ХДУХТ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см – Назва з тит. екрана
2. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Антикризовий менеджмент» [Електронний ресурс] / уклад. : Т. С. Пічугіна, Л. І. Безгінова, О. М. Шарапова. – Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2015. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
3. Антикризовий менеджмент : методичні рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни для здобувачів спец. 073 «Менеджмент» ступеня вищої освіти магістр [Електронний ресурс] / уклад. Л. І. Безгінова / Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
4. Тестовий тренінг з дисципліни «Антикризовий менеджмент» [Електронний ресурс] / уклад. : Т. С. Пічугіна, Л. І. Безгінова. – Електрон. диск. – Х. : ХДУХТ, 2015. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
5. Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент: навч. посіб. – К. : ЦУЛ, 2009. – 568 с.
Метод навчання: лекція, демонстрація, семінар, практична робота, дискусія
Мова: Українська
Викладачі: Любов Іванівна Безгінова
Розділ: 22, Тести: 1
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик