Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Антикризовий менеджмент"
Опис: Антикризовий менеджмент є особливою підсистемою управління підприємством, який включає комплекс методів, застосовуваних у різних функціональних підсистемах. Соціальні технології, методи економічного аналізу, прогнозування, розробка складних інвестиційних проектів і антикризових програм, планів реструктуризації та реорганізації – застосовуються в комплексі для своєчасного попередження і подолання криз.
Цілі: формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі антикризового управління підприємств, засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що мають забезпечувати її методами оцінки та прогнозування кризових ситуацій.
Оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання, модульні контрольні роботи); підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).
Теми: Типологія кризових ситуацій. Кризові явища в економіці виробничих систем. Економічний механізм виникнення кризового стану на підприємстві. Діагностика кризових ситуацій на підприємстві. Банкрутство як правовий механізм регулювання діяльності підприємства. Фінансова санація неплатоспроможних підприємств. Стратегія реструктуризації в процесі антикризового управління. Організаційно-економічні заходи антикризового управління підприємством.
Ресурси: 1. Антикризисный менеджмент / Под ред. А. Грязновой. — М.: ИНФРА-М, 2011. – 368 с.
2. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством : навч. посібник / В.О. Василенко. - К. : ЦУЛ, 2003. - 504 с.
3. Кривов'язюк І.В. Антикризовий менеджмент підприємством: навч. посіб. / І. В. Кривов'язюк. – К. : Кондор, 2008. – 366 с.
4. Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент: навч. посіб. / О. М. Скібіцький. – К. : ЦУЛ, 2009. – 568 с.
5. Череп А.В. Фінансова санація та банкрутство суб'єктів господарювання: підручник / А. В. Череп. – К. : Кондор, 2006. – 380 с.
Метод навчання: лекція, демонстрація, семінар, практична робота, дискусія
Мова: Українська
Викладачі: Любов Іванівна Безгінова
Розділ: 20, Тести: 1
Матеріал дисципліни
20,00$ Додати в кошик