Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Основи екології та безпеки товарів ТНС"
Опис: Навчальна дисципліна "Основи екології та безпеки ТНС" для підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»

Цілі: Формування екологічного мислення, підвищенні екологічної культури майбутніх фахівців, знання, навики та вміння, що дозволять організувати виробничу діяльність з найменшим ушкодженням довкілля.
Оцінювання: Вид контролю: ПМК-залік
Теми: Тема 1. Біосфера та основні закономірності її розвитку
Тема 2. Біосфера та суспільство.
Тема 3. Екологічне законодавство та організація природоохорони в Україні
Тема 4. Антропогенне забруднення атмосфери та охорона атмосферного повітря.
Тема 5. Екологічна безпека водопостачання та водовідведення
Тема 6. Охорона грунтів та утілізація твердих відходів
Тема 7 . Забруднення харчової речовини і продуктів шкідливими речовинами
Тема 8. Екологічні вимоги до підприємств, технологій, екологічної документації, продукту
Метод навчання: Відвідування лекцій, самостійне вивчення матеріалу за підручниками і посібниками, виконання лабораторних
робіт, індивідуальні консультації, здача заліку з усього курсу.
Мова: Українська
Розділ: 9
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися