Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Науково-дослідна робота"
Опис: Програма дисципліни «Науково-дослідна робота» націлена на формування у студентів системного погляду у наукових дослідженнях проблем харчової галузі, навчанні методиці та засобам самостійного проведення та вирішення наукових та технічних задач. Складається з одного модулю; вид контролю – екзамен.
Цілі: Метою викладання дисципліни «Науково-дослідна робота» є придбання, систематизація та закріплення у студентів теоретичних знань та практичних вмінь щодо побудови ефективного процесу вирішення наукової задачі.
Оцінювання: знання матеріалу оцінюється за 5-бальною системою і згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів перекладається в систему оцінювання за шкалою ECTS
Теми: Тема 1. Вступ. Загальні відомості про науку та наукові дослідження. Методологія наукових досліджень
Тема 2. Вибір та обґрунтування теми наукового дослідження
Тема 3. Інформаційне забезпечення науково-дослідної роботи
Тема 4. Сутність і методологія науково-дослідної роботи
Тема 5. Виконання наукового дослідження і техніка
Тема 6. Презентація наукового дослідження
Ресурси: Рекомендована література

Базова
1. Рыжков И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Текст] : учебное пособие. – СПб.: Лань, 2012. –224 с.
2. Лукашевич В.К. Основы методологии научных исследований [Текст] : учебное пособие для студентов вузов. – Мн.: ООО «Элайда», 2001. – 104 с.
3. Кохановский В.П., Лешкевич Т.Г., Мятиш Т.П., Факти Т.Б. Философия науки в вопросах и ответах [Текст] : учебное пособие для аспирантов. – Ростов-на-Дону «Феникс», 2008. – 207 с.
4. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования [Текст]. – М.: Либроком, 2009. – 280 с.
5. Басканов О.Я., Туленком М.В. Методологія наукового дослідження [Текст] : навчальний посібник. – К.: МАУП, 2004. –213 с.

Допоміжна
6. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник. – К, 2004. – 212 с.
7. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки [Текст]. – М., «Экзамен», 2005. – 120 с.
8. Скворцова Л.М. Методология научного творчества [Текст] : методические указания и планы семинарских занятий. – М., МГСУ, 2009. – 42 с.
9. Рогов В.А. Методология и практика технических экспериментов [Текст] : учебное пособие. – Москва, 2005. – 288 c.
10. Экономическая история мира [Текст] / Под. общ. ред. М.В. Конотопова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2004. – 636 с.
11. Рузавин Г.И. Методология научного исследования [Текст] : учебное пособие для вузов. – М., 1999. – 317 с.

15 Інформаційні ресурси

1. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00030363.html.
2. Науково-дослідна робота студентів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00030363.html.
3. Науково-дослідна робота студентів та шляхи її удосконалення [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00030363.html.
4. Науково-дослідницька робота студентів у ВНЗ України [Електронний ресурс] / Н.М.Погребняк. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum./…20…/ Pogrebnyak_st.pdf.
5. Науково-дослідницька робота студентів як складова їхньої професійної компетентності [Електронний ресурс] / І.Сопівник. - Режим доступу: http://dlib.eastview.com/browse/doc19619143.
6. Структура науково-дослідницької діяльності студентів у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://revolution.allbest.ru/pedagogics/ 00030363.html.
Інша інформація: До вивчення курсу є глосарій з відповідними термінами та визначеннями
Метод навчання: Характеристика методів активізації процесу навчання за темами: пояснювально-ілюстративний метод, дослідницький метод, метод проблемного викладання, метод розвиваючого навчання.
Характеристика методів навчання за темами: репродуктивний метод, пояснювально-ілюстративний метод, метод проблемного викладення, метод розвиваючого навчання, дослідницький метод.
Мова: Українська
Викладачі: Ольга Олексіївна Гринченко, Світлана Леонідівна Юрченко, Анна Едуардівна Радченко, Владислав Семененко
Розділ: 24, Тести: 2, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися