Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Митне регулювання"
Опис: Глобальна економічна інтеграція змінила характер міжнародних відносин, який виявляється насамперед у зростанні взаємодії економічних політик окремих держав та їх взаємозалежності. При формуванні ефективної економічної системи господарювання особливу роль відіграють зовнішньоекономічні відносини – вони стають одним з визначальних факторів економічного зростання. Акценти зовнішньоторговельної політики зміщуються у бік національних економік, що потребує докорінного реформування внутрішньої економіки з урахуванням тенденцій світогосподарського розвитку.
Сучасний етап ринкової трансформації економіки України передбачає, насамперед, розбудову таких елементів економічної системи, які, з одного боку, здатні забезпечувати рівні умови для здійснення господарської діяльності для усіх суб’єктів підприємницької діяльності, та іншого – слугують інструментами державного впливу на загальну ситуацію в країні.
Це повною мірою стосується формування митно-тарифної системи держави. Для України теоретичне дослідження проблем становлення митно-тарифної політики має особливу актуальність. Це, по-перше, пояснюється тим, що процес її формування мусить відбуватися досить інтенсивно, на відміну від країн, які мали можливості для еволюційного розвитку, по-друге, він переплітається з докорінним реформуванням відносин власності, і по-третє, це формування відбувається на тлі загальної довготривалої економічної кризи.
Цілі: Метою освоєння курсу «Митне регулювання» є науково-практичне та методологічне забезпечення підготовки фахівців до товарознавчо-експертної діяльності в галузі митного регулювання; формування у студентів системи спеціальних теоретичних та практичних знань щодо основних положень здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України; прав та обов’язків митних декларантів; основ переміщення через митний кордон України пасажирів, товарів та інших предметів; визначенню необхідних дозволів державних органів України щодо дотримання безпеки продовольчих та непродовольчих товарів, що імпортуються; призначенню та проведенню документального оформлення митних експертиз товарів, які переміщуються через митний кордон України.
Оцінювання: Складовою навчального процесу є оцінювання знань студентів. Перевірка та оцінювання знань студентів з навчального курсу «Митне регулювання» здійснюється шляхом проведення контрольних заходів за такими видами контролю: поточний, проміжний і підсумковий. Ці види контролю тісно взаємопов’язані та організовуються так, щоб стимулювати ефективну самостійну роботу і забезпечити об’єктивне оцінювання рівня знань студентів.
Система поточного і підсумкового контролю знань студентів спрямована на ефективну реалізацію таких завдань:
- підвищення мотивації студентів до систематичної активної роботи впродовж навчального року, переорієнтація їхніх цілей з отримання позитивної оцінки на формування стійких знань, умінь та навичок;
- систематизація знань та активне їх засвоєння упродовж навчального року;
- відкритість контролю: ознайомлення студентів з контрольними завданнями та всіма формами контрольних заходів і критеріями їх оцінювання;
- розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення.
Поточний контроль − це оцінювання рівня засвоєння студентом навчального матеріалу під час проведення лекцій, практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи.
Підсумковий контроль − це проведення іспиту в обсязі навчального матеріалу, визначеного цією робочою програмою дисципліни.
Проміжний контроль – це оцінювання знань студентів, що відбувається після вивчення певного розділу. Кожен блок тем дисципліни (розділ) має бути обовʼязково оцінений. Студент має позитивно скласти проміжний контроль. Незадовільні оцінки складання проміжного контролю вважаються академічною заборгованістю, яка не може бути компенсованою за рахунок позитивного складання інших блоків тем дисципліни.
Відповідно до організації навчального процесу передбачається оцінювання успішності студентів з дисципліни в балах. Точки контролю, максимальна та мінімальна бальна оцінка за видами занять та за виконані роботи зазначаються у тематичному плані дисципліни.
Оцінювання знань студентів при поточному контролі.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал.
Перевірка та оцінювання знань студентів з дисципліни «Митне регулювання» при поточному контролі може проводиться декількома методами:
1) оцінювання знань студентів під час практичних занять;
2) оцінювання знань з використанням поточних тематичних тестів;
3) виконання індивідуальних домашніх завдань;
4) проведення письмових контрольних робіт за окремими темами дисципліни.
Оцінювання знань студентів під час практичних занять проводиться (за 5-бальною шкалою) за такими критеріями:
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;
2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу курсу;
3) обізнаність з основною (обов’язковою) та додатковою літературою, а також із сучасною вітчизняною літературою з питань, що розглядаються;
4) уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді ситуацій, виконанні завдань, винесених на розгляд в аудиторії;
5) логіка, структура, стиль подання матеріалу при виступах в аудиторії, вміння захищати свою позицію та здійснювати узагальнення інформації, отриманої з доповідей інших осіб.
5 балів може бути отримано студентом у разі присутності на аудиторних заняттях та відповідності рівня його знань усім п’ятьом зазначеним критеріям. Відсутність тієї або іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.
При проведенні поточного контролю у формі тематичного тестування визначається рівень знань студентів з теоретичних питань курсу. Мінімальна кількість правильних відповідей студента на тестові завдання з теми курсу, що дозволяє оцінити результати тестування позитивно (від 1 до 5 балів), має бути більше 60% від загальної кількості запитань тестового завдання.
Виконання індивідуальних домашніх завдань (напр., підготовка доповіді) є невід’ємною частиною засвоєння курсу і включає низку завдань і питань з матеріалу, що студент опрацьовую самостійно. Оцінювання виконання індивідуальних завдань здійснюється відповідно до бальної шкали від 1 до 5 балів. Особлива увага при цьому приділяється:
- повноті, якості та самостійності виконання завдань,
- своєчасності подання та захисту завдань викладачу (згідно з графіком навчального процесу).
За творчий характер виконуваних завдань та своєчасність їх складання викладачеві студент отримує максимальну кількість балів, і навпаки, за порушення графіку навчального процесу, неякісне виконання завдань, за плагіат оцінку може бути знижено до 1 бала.
Оцінювання знань студентів при проміжному контролі.
Проміжний контроль знань проводиться за результатами роботи студента протягом попередніх занять за певним розділом дисципліни. При цьому враховуються бали, набрані за виконання індивідуальних завдань та засвоєння матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання.
У разі потреби встановлення додаткового контролю викладач проводить проміжний контроль у вигляді контрольної роботи, питання якої містять матеріал, опанований студентами як під час аудиторних занять, так і в ході самостійної роботи. Критеріями, які дозволяють оцінити виконання контрольної роботи позитивно, є:
- відповіді на запитання повинні бути достатньо повними і показувати глибоке засвоєння студентом програмного матеріалу дисципліни;
- розв’язання повинно бути методично правильним і з належними поетапними поясненнями.
Для студентів заочного відділення одним із методів контролю знань є перевірка рішення індивідуального контрольного завдання. Індивідуальне завдання є складовою частиною навчального процесу та активною формою самостійної роботи студентів заочної форми навчання.
Мета індивідуального завдання полягає в закріпленні та поглибленні теоретичних знань студентів з курсу, а також в умінні самостійно працювати з літературними джерелами, нормативними актами та статистичними матеріалами, робити висновки.
У даному виді роботи студент повинен всебічно і глибоко розкривати зміст обраної теми, показати добрі знання літературних джерел, законодавчих та нормативних актів і осмислення стратегії їх використання.
Оцінювання знань студентів при проведенні іспиту.
Підсумковий контроль з дисципліни «Митне регулювання» проводиться у формі проведення іспиту. Проведення іспиту − це найважливіший метод контролю та оцінки знань студентів з дисципліни. Умовою допуску до іспиту є виконання усіх обов'язкових робіт і завдань з дисципліни. Іспит з навчальної дисципліни «Митне регулювання» проводиться лектором у формі письмової роботи за білетами, затвердженими завідувачем кафедри. На консультаціях перед іспитом лектор знайомить студентів із питаннями, що включені до екзаменаційних білетів. Виконання завдань екзаменаційного білету оцінюється в 40 балів.
Під час оцінювання екзаменаційних робіт враховуються характер засвоєння вже відомого знання (рівень усвідомлення, міцність запам'ятовування, обсяг, повнота і точність знань); якість виявленого студентом знання (логіка мислення, аргументація, послідовність і самостійність викладу, культура мовлення); ступінь оволодіння вже відомими способами діяльності, уміннями і навичками використання засвоєних знань на практиці; оволодіння досвідом творчої діяльності; якість виконання роботи (оформлення, темп виконання, ретельність та ін.)
Оцінку в 40…35 балів («відмінно») заслуговує студент, який виявив всебічні, систематичні і глибокі знання навчально-програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, ознайомлений з основною і додатковою літературою, рекомендованою програмою. Його відповідь на питання екзаменаційного білету є повною, безпомилковою щодо всіх теоретичних і практичних завдань, виконаних у певній логічній послідовності. Як правило, ця оцінка виставляється студентам, які чітко розуміють взаємозв’язок основних понять дисципліни в їхньому значенні для набутої професії, виявили творчі здібності в розумінні та використанні навчально-програмного матеріалу.
Оцінки в 34…28 балів («добре») заслуговує студент, який виявив повне знання навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою. Його відповідь на екзаменаційний білет є досить повною, він продемонстрував вміння розв’язувати практичні завдання, але припустив несуттєві помилки. Як правило, ця оцінка виставляється студентам, які засвідчили систематичний характер знань із дисципліни і здатні до їх самостійного розширення й оновлення у ході подальшої навчальної роботи і професійної діяльності.
Оцінку в 27…20 балів («задовільно») заслуговує студент, що виявив знання основного навчального матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією, який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою, ознайомлений з основною літературою, рекомендованою програмою. Як правило, ця оцінка виставляється студентам, що припустили огріхів при виконанні екзаменаційних завдань, але продемонстрували спроможність ці огріхи усунути.
Оцінка менше ніж 20 балів («незадовільно») виставляється студентові, який виявив значні прогалини у знаннях основного навчально-програмного матеріалу, припустився принципових помилок у виконанні екзаменаційних завдань. Ця оцінка ставиться студентам, які неспроможні продовжувати навчання без додаткових занять із дисципліни.
Загальна оцінка за дисципліною являє собою комплексне оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу дисципліни у вигляді оцінки ЕСТS та у балах на підставі всіх видів виконаних завдань, що передбачені навчальним планом за весь термін вивчення дисципліни, та іспиту. Розраховується та проставляється в заліково-екзаменаційній відомості лектором дисципліни.
Розподіл балів, які отримують студенти
Дисципліна „Митне регулювання” має два розділи, дані про які наведено у структурі навчальної дисципліни. Оцінювання кожного розділу здійснюється за рейтинговою системою, в основу якої покладено накопичення оцінок за певний період навчання і за різнобічну діяльність. Сума цих показників виступає в ролі кількісного показника якості роботи студента порівняно з успіхами його товаришів, вона відображає не тільки якість знань і вмінь, а й точність у роботі, активність, самостійність, творчість.
Теми: Тема 1.1. Загальні положення митного регулювання
План
1.Зовнішньоекономічна політика держави та її головні інструменти.
2.Функції митних органів.
3.Основін цілі митної політики.
4.Визначення поняття «єдиного митного тарифу».
Література [1; 2; 4; 5].

Тема 1.2. Економічна природа митного тарифу, його класифікація
та функціональні завдання
План
1. Основні напрями тарифної політики.
2. Митний тариф як економічний захід регулювання міжнародних економічних відносин.
3. Економічна роль митного тарифу та його функції.
4. Класифікація мита.
Література: [1; 2; 7; 34].

Тема 1.3. Ввізне (імпортне) мито – податок на зовнішню торгівлю
План
1. Цілі застосування ввізного (імпортного) мита.
2. Суть принципу ескалації митного тарифу.
3. Ставки митного тарифу.
4. Механізм нарахування і сплати ввізного мита. Тарифна квота.
5. Систематизація існуючих пільг у сфері оподаткування.
Література: [1; 3; 13; 17].

1.4. Специфіка використання експертного мита під час регулювання національного ринку
План
1. Використання ввізного (експертного мита) на національні товари.
2. Механізм застосування експертного мита.
Література: [1; 18; 22].

Тема 1.5. Особливості нарахування митного тарифу залежно від виду мита
План
1. Застосування митного тарифу залежно від способу нарахування.
2. Механізм нарахування та переваги адвалорного мита.
3. Механізм нарахування та переваги специфічного мита.
4. Механізм нарахування та переваги комбінованого мита.
5. Механізм нарахування та переваги змішаного мита.
6. Механізм дії митного тарифу залежно від способу нарахування.
Література: [2; 7; 21; 23].

Тема 1.6. Застосування особливих видів мита як обмежувальних заходів
План
1. Характеристика надзвичайних тарифних заходів, щокласифікуються за принципом обмеження.
2. Застосування антидемпінгового мита у сукупності з інструментами нетарифного регулювання ̶ квотами та ліцензіями.
3. Застосування специфічного мита.
4. Умови використання компенсаційного мита.
Література: [3; 9; 11; 25].

Тема 1.7. Диференціація митних ставок залежно від країни походження товару
План
1. Функціонування митних ставок.
2. Визначення країни походження товарів.
Література: [1; 2; 6; 12; 24].

Тема 2.1. Економічні наслідки застосування митного тарифу для країни
План
1. Аналіз впливу митного тарифу на економіку малої та великої країни.
2. Рівновага попиту і пропозиції товару за умов автаркії (мала країна).
3. Виробництво, споживання та імпорт товару за вільної торгівлі (мала країна).
4. Вплив імпортного тарифу на економіку малої країни.
5. Рівновага попиту і пропозиції товару за умови автаркії.
6. Виробництво, споживання та імпорт товару за вільної торгівлі (велика країна).
7. Вплив митного тарифу на економіку великої країни.
Література: [2; 7; 26; 31].

Тема 2.2. Вплив митного тарифу на становище національного споживача і виробника та доходи держави
План
1. Вплив тарифу на поведінку споживачів.
2. Вплив тарифу на національного виробника.
3. Поняття «субсидування» та «дохід держави».
Література : [1; 7; 16; 29].

Тема 2.3. Чисті втрати країни від впровадження тарифного захисту
План
1. Втрати країни від введення тарифу.
2. Споживчий та захисний ефект тарифу.
3. Вплив структурних витрат на чистий національний збиток від тарифу.
Література: [2; 7; 30].

Тема 2.4. Визначення фактичного та оптимального рівня митного тарифу
План
1. Фактичний та реальний рівень захисного мита та закономірності їх формування.
2. Концепції сукупного ефекту протекціонізму.
3. Оптимальна ставка тарифу.
4. Закономірності, що впливають на використання оптимального тарифу як інструменту зовнішньоекономічної політики.
Література: [1; 2; 7; 28].

Тема 2.5. Заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на території України
План
1. Заходи нетарифного регулювання.
2. Кількісні обмеження: ліцензування та квотування зовнішньоекономічних операцій.
3. Дозволи державних органів України.
Література: [1-4; 8; 10; 14; 15; 20; 22; 27].

Тема 2.6. Характеристика механізму нарахування непрямих податків під час імпортних операцій
План
1. Акцизний збір – непрямий податок на високорентабельні товари.
2. Розрахунок суми акцизного збору.
3. Умови, за якими акцизні збори не нараховуються.
4. Перелік товарів, що відповідно до законодавства України не
оподатковуються акцизними зборами.
Література: [2; 19; 32; 33].

Тема 2.7. Моделювання алгоритму планування митних надходжень до Державного бюджету країни
План
1. Податок на додану вартість (ПДВ) як важливіший чинник наповнення
Державного бюджету країн з ринковою економікою.
2. Розрахунок бази оподаткування (БО) для товарів, що ввозяться на митну територію України.
3. Використання принципів призначення та походження під час стягування податку на додану вартість.
Література: [1; 2; 25; 34].


Ресурси: Основна література

Навчальні посібники та підручники
1. Гребельник О. П. Митна справа : підручник / О. П. Гребельник. – 3-тє вид. перероб. Та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2018. – 472 с.
2. Ковальський В. С. Митне регулювання в Україні (Митний кодекс України: Законодавство) : збірник / В. С. Ковальський, О. С. Демський. – К. : Орінком Інтер, 2017. – 424 с.
3. Дубініна А. А. Митна справа : підручник / А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 319 с.

Законодавчі та інструктивні матеріали
4. Митний кодекс України : Закон України від 13.03.1012 № 4495 – VI.
5. Положення про Державну митну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 940 зі змінами і доповненнями.
6. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16.04.1991 р. № 959 – XII зі змінами і доповненнями.
7. Про митний тариф України : Закон України від 5 квітня 2001 року № 2371 – ІІІ зі змінами і доповненнями.
8. Про ветеринарну медицину : Закон України від 25.06.1992 р. № 2498 – XII зі змінами і доповненнями.
9. Про транзит вантажів : Закон України від 20.10.1999 р. № 1172 – XIV зі змінами і доповненнями.
10. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792 – XII зі змінами і доповненнями.
11. Про порядок виїзду з України і в в’їзду в Україну громадянам України : Закон України від 21.01.1994 р. № 3857 – XII зі змінами і доповненнями.
12. Про встановлення показників питомої ваги давальницької сировини у загальній вартості готової продукції за окремими видами операцій у зовнішньоекономічних відносинах : Постановка КМУ № 418 від 2 квітня 1998 р. зі змінами і доповненнями.
13. Положення про вантажну митну декларацію : Постановка КМУ № 574 від 09.06.97 р. зі змінами і доповненнями.
14. Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування : Постановка КМУ № 1947 від 25.12.2002 р.
15. Про стандартизацію та сертифікацію : Декрет КМУ № 46-93 від 10.05.1993 р. зі змінами і доповненнями.
16. Про створення регіональних митниць та митниць ДМСУ : Наказ ДМСУ № 564 від 20.12.1996 р.
17. Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декларації : Наказ ДМСУ № 933 від 07.11.2007 р.
18. Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення: Наказ ДМСУ № 771 від 8.12.1998 р. зі змінами і доповненнями.
19. Про затвердження типової технології митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів: Наказ ДМСУ № 828 від 30.12.1998 р. зі змінами і доповненнями.
20. Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України: Наказ ДМСУ № 1118 від 17 листопада 2005 року.
21. Порядок перевезень вантажів під митними печатками і пломбами з застосуванням книжки МДП : збірник нормативних документів. – Х. : Центр «Інтеркрос», 2000. – 223с.

Додаткова література
22. Прусс В. М. Організація митної справи в Україні : навч. посібник / В. М. Прусс, В. М. Пітерська. – Одеса : Фенікс, 2009. – 254 с.
23. Дмитріенко Ю. М. Сучасна митна справа в Україні: проблеми і перспективи : навально-методичний посібник. – Харків : Курсор, 2004. – 265 с.
24. Ківалов С. В. Митна політика України : підруч. / С. В. Ківалов, Б. А. Кормич. – Одеса : Юр. Літ-ра, 2002. – 255 с.
25. Коломацька С. П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: правове регулювання та гарантії здійснення. / С. П. Коломацька. – К. : Професіонал, 2004. – 287 с.
26. Макогон Ю. В. Митна справа: навчальний посібник / Ю. В. Макогон, А. Б. Яценко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.
27. Митний контроль та митне оформлення : навальний посібник / М. М. Каленський, П. В. Пашко, І. Г. Бережнюк та ін.; за ред. М. М. Каленського, П. В.Пашка. − К. : Знання, 2002. – 280 с.
28. Науменко В. П. Применение таможенных режимов в Украине: теория и практика, рекомендации : практ. пособие. / В. П. Науменко. – К. : Знання, 2005. – 430 с.
29. Основи митної справи : навчальний посібник /за ред. В. П. Пашка, К. : Знання, 2002. – 319 с.
30. Пашко П. В. Основи митної справи в Україні : навчальний посібник. – К. : Знання, 2004. – 732 с.
31. Румянцев А. П. Зовнішньоекономічна діяльність : навчальний посібник / А. П. Румянцев, Н. С. Румянцева. – К. : ЦНЛ, 2004. – 384 с.
32. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності. – К. : Юрист, 2-ге видання. – 2004. -323 с.
33. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності. Довідник: у 2 т. / за заг. ред. В. Л. Іванова. – Львів : Леонорм – стандарт, 2001. – Т. 1. – 282 с. – Т. 2. – 300 с.
34. Ярема Б. П. Особливості оподаткування товарів при переміщенні через митний кордон України : навальний посібник. – К. : Професіонал, 2004. – 272 с.
Метод навчання: На лекційному занятті основними методами навчання є пояснювально-ілюстративна лекція – словесний метод навчання, що супроводжується схематичним поданням матеріалу та демонстрацією відео-роликів за допомогою мультимедійних технологій.
Вступна лекція – дає перше цілісне уявлення про навчальний предмет і орієнтує студента в системі роботи з цього курсу. Лектор ознайомлює студентів з метою і завданнями курсу, його роллю і місцем у системі навчальних дисциплін та в системі підготовки фахівця.
Лекція – орієнтована на виклад і пояснення студентам наукової інформації, яку потрібно осмислити і запам'ятати. Це найбільш традиційний тип лекцій у практиці вищої школи.
Лекція-інформація – орієнтована на виклад і пояснення студентам наукової інформації, яку потрібно осмислити й запам'ятати. Це найбільш традиційний тип лекцій у практиці вищої школи.
Лекція-візуалізація – візуальна форма подавання лекційного матеріалу засобами аудіо- та відеотехніки. Читання такої лекції – це розгорнуте чи коротке коментування візуальних матеріалів.
На практичному занятті основними методами навчання є полеміко-еврестична бесіда, репродуктивний та метод пояснення згідно з тематикою заняття, ділова гра, що сприяє закріпленню набутих знань, розвитку творчого мислення, формування практичних навичок та вмінь, вироблення індивідуального стилю спілкування.
Ділові ігри – найскладніша форма ігрових занять, під час яких імітують колективну професійну діяльність. Нині їх широко застосовують у ВНЗ. Ділові ігри мають значні дидактичні можливості, оскільки забезпечують закріплення й комплексне застосування знань, здобутих під час вивчення дисципліни (інтеграційна роль ігор); формування чіткого уявлення про професійну діяльність в обраній спеціальності; розвиток навичок ефективного управління реальними процесами, зокрема за допомогою сучасних математичних методів і технічних засобів. Професійні ігри призначені для розвитку творчого мислення, формування практичних навичок та вмінь, вироблення індивідуального стилю спілкування й поведінки під час колективного розв'язання завдань. Вони певною мірою відображають репетицію елементів професійної діяльності.
Метод «круглого столу» передбачає виступ студента за обраною темою реферату з подальшим обговорюванням, висловлюванням різноманітних точок зору, відповіддю на задані питання.
Робота над індивідуальним завданням передбачає: 1. індивідуальний пошук матеріалу, рішення ситуаційних задач, пов´язаних з аналізом порядку митного регулювання у країні; 2. опанування матеріалу за виданою викладачем темою та підготовка до його захисту.
Для реалізації ефективності засвоєння знань у процесі навчання застосовується система поточного і підсумкового контролю знань студентів
Мова: Українська
Викладачі: Микола Головко, Валентин Вадимович Полупан
Розділ: 2
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик