Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Економіка і фінанси підприємства, 073"
Опис: Викладання курсу передбачає одержання студентами теоретичних знань, придбання практичних навиків самостійно економічно обґрунтовано вирішувати фінансово-господарські задачі, здійснювати планово-економічні розрахунки, визначати ефективність діяльності підприємств, давати оцінку соціально-економічним наслідкам прийнятих управлінських рішень та оволодіти навичками розробки обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення діючого економічного механізму підприємства.
Цілі: Метою викладення дисципліни є формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань про базові поняття щодо господарсько-фінансової діяльності підприємства, змісту її окремих напрямів та їх взаємозв'язку, системи показників, що її характеризують.
Для досягнення мети викладання курсу «Економіка і фінанси підприємства» поставлені такі основні завдання:
– визначити економічні основи функціонування підприємства в системі ринкових відносин;
– обґрунтувати методи і способи раціонального поєднання та ефективного використання всіх складових виробничого процесу на підприємстві;
– надати цілісне уявлення про економічний механізм функціонування підприємства, формування та використання його ресурсного потенціалу з метою оптимізації економічних результатів діяльності;
– ознайомитися з методичним інструментарієм розробки та реалізації завдань управління підприємством, аналізу та планування окремих показників діяльності підприємства;
– оволодіти методами фінансового аналізу та планування, основами фінансового управління щодо запобігання кризових явищ та банкрутства, забезпечення економічної безпеки підприємства.
Оцінювання: Перевірка та оцінювання знань студентів з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» проводиться з використанням поточного модульного контролю та іспиту.
Оцінювання проводиться за такими критеріями:
- розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;
- ступінь засвоєння матеріалу дисципліни;
- ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що розглядаються;
- уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих ситуацій, розв'язанні задач, проведенні розрахунків при виконанні завдань, винесених для самостійного опрацювання та завдань, винесених на розгляд в аудиторії;
- логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки.
Теми: Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання
Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми та напрями діяльності
Тема 3. Основи планування діяльності підприємства
Тема 4. Ресурсний потенціал підприємства
Тема 5. Трудові ресурси підприємства
Тема 6. Необоротні активи підприємства
Тема 7. Оборотні активи підприємства
Тема 8. Формування активів підприємства
Тема 9. Фінансові ресурси (капітал) підприємства
Тема 10. Кредитування підприємства
Ресурси: 1. Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу : // http: // www.ukrstat.gov.ua/
2. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 436-15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon.rada.gov.ua.
3. Податковий кодекс України : Закон України від 23.12.2010 р. № 2755-15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon.rada.gov.ua.
4. Законодавство України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon2.rada.gov.ua/laws/
5. Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008 р. № 514-ГУ / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon.rada.gov.ua.
6. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 30.06.1999 р. № 784-ХГ7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon.rada.gov.ua.
7. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.2000 р. № 996-14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon.rada.gov.ua.
8. Про господарські товариства : Верховна Рада України; Закон від 19.09.1991 № 1576-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon.rada.gov.ua.
9. Головне управління статистики в Харківській області: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uprstat.kharkov.ukrtel.net/ua/
10. Бібліотека економіста: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // library.if.ua/
Інша інформація: 1. Крикавський Є.В. Економіка і фінанси підприємств: навч. посібник / Є.В. Крикавський, З.С. Люльчак – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013.
2. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника. – Суми : Університетська книга, 2012.
3. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств. : підручник для студентів ВНЗ / О.О. Непочатенко, Н.Ю. Мельничук – К.: Центр навчальної літератури, 2013.
4. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент : підручник / В.М. Шелудько. – 2-ге видання, стер. – К. : Знання, 2013.
5. Гетьман О.О Економіка підприємства : навч. посібник / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал – 2-ге видання. – К.: Центр учбової літератури, 2010.
6. Фридман А.М. Финансы организации (предприятия): учебник / А.М. Фридман. – М. : «Дашков и К», 2013.
7. Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами / И.А. Бланк. – М.: Омега-Л, 2010.
8. Бердар М. М. Фінанси підприємств : навч. посібник / М. М. Бердар. – К. : Центр учбової літератури, 2010.
9. Бойчик І.М. Економіка підприємства : навч. посібник / І.М. Бойчик. – К. : Атіка, 2007.
10. Економіка підприємства : підручник / І.О.Чаюн, Г.М. Богославець, І.Л. Стасюк та ін.; за заг. ред. проф. Н.М.Ушакової. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005.
11. Економіка підприємства: підручник / М.Г. Грещак та ін., за заг. ред. Г.О. Швиданенко. – К.: Київ. нац. екон. ун-т, 2009.
12. Економічна діагностика: навч. посібник для студентів ВНЗ / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – К.: Центр навч. літ-ри, 2007.
13. Іванілов О.С. Економіка підприємства : підручник / О.С. Іванілов. – К.: Центр навч. літ-ри, 2009.
14. Основи финансового менеджмента / Ван Хорн Д., Вахович Д. : пер. с англ. – 12-е изд. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008.
15. Финансовьій менеджмент: пер. с англ. / Юджин Ф Бригхзм, Майкл С. Зрхардт. - СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж : Питер, 2007.
16. Фінанси підприємств : підручник / кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – вид.б-те, переробл. та допов. – К.: Київ. нац. екон. ун-т, 2006.
17. Фінанси підприємства : підручник / Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляєва, Н.А. Гринюк та ін. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006.
18. Бланк И.А. Концептуальные основы финансового менеджмента / И.А. Бланк. – К.: Ника-центр, Эльга, 2003.
Мова: Українська
Викладачі: Анатолій Волосов
Розділ: 55, Тести: 10
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик