Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Експлуатація та обслуговування холодильної техніки"
Опис: Основними завданнями вивчення дисципліни “Експлуатація та обслуговування холодильної техніки” є формування сукупності вмінь та навичок для самостійної роботи на підприємствах холодильної та кліматичної індустрії при вирішенні питань раціонального формування експлуатаційного парку холодильної техніки, приймання обладнання в експлуатацію, формування та ведення експлуатаційної документації на обладнання, раціональної експлуатації холодильної техніки та обладнання підприємств, оцінки надійності різноманітної холодильної техніки, випробування обладнання на надійність та проведення планово-попереджувальної системи технічного обслуговування.
Цілі: надання студентам комплексу теоретичних та практичних знань у галузі експлуатації холодильної техніки, що дозволить майбутнім фахівцям професійно орієнтуватися в питаннях формування експлуатаційного парку машин, науково обґрунтованої організації експлуатації та аналізу надійності машин та обладнання підприємств холодильної та кліматичної індустрії.
Оцінювання: Оцінка знань та умінь з дисципліни здійснюється за даними поточного та підсумкового контролю. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності включає контроль теоретичної та практичної підготовки під час проведення навчальних занять. Підсумковий контроль проводиться у формі заліку. Результати складання семестрового (підсумкового) контролю у формі заліку оцінюються таким чином: «зараховано» – мінімум 60 балів, «не зараховано» – до 60 балів за університетською шкалою з подальшим проведенням у національну та ECTS шкали.
Теми: Програма навчальної дисципліни складається з трьох розділів:
1. Формування експлуатаційного парку машин та апаратів холодильної та кліматичної індустрії.
2. Теорія надійності. Основні положення.
3. Технічна експлуатація та обслуговування холодильної техніки підприємств галузі.
Метод навчання: При викладанні дисципліни «Експлуатація та обслуговування холодильної техніки» використовуються методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, лекційні заняття проводяться з використанням візуального супроводження з застосуванням мультимедійної техніки.
Практичні заняття з дисципліни проводяться за методикою «Метод конкретних ситуацій» з використанням метода «Робота в команді» – спільна діяльність студентів у групі під керівництвом лідера, що спрямована на вирішення загального поставленого завдання.
Мова: Українська
Викладачі: Олена Володимирівна Петренко
Розділ: 1
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик