Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Фінансовий аналіз"
Опис: Вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами теоретичних знань і практичних навичок проведення фінансового аналізу, прогнозування фінансового стану та показників ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств з урахуванням сучасних умов, національних положень бухгалтерського обліку і світового досвіду, а також оволодіння навичками розробки обґрунтованих пропозицій щодо оцінки і поліпшення фінансового становища неплатоспроможних підприємств.
Цілі: Мета викладання дисципліни «Фінансовий аналіз» - формування у студентів теоретико-методичних знань і навичок проведення фінансового аналізу діяльності підприємства, зокрема, теоретична та практична підготовка студентів з наукових основ фінансового аналізу, його методу та методології, набуття знань необхідних для правильної та об’єктивної оцінки і прогнозу господарсько-фінансової діяльності підприємства, формування вмінь використання економіко-логічних та економіко-математичних методів і моделей для вивчення фінансового стану підприємств, а також формування у студентів сучасного економічного мислення, глибокого комплексного розуміння проблем управління фінансовою діяльністю підприємства та опанування навичками їх практичного розв’язання.
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз» застосовується поточний, проміжний та підсумковий контроль знань студентів, які проводяться з метою оцінювання результатів на певному етапі навчання. Методи поточного контролю – опитування, тестування, контрольні роботи на семінарських та практичних заняттях. Методи проміжного контролю – контрольна робота. Методи підсумкового контролю за дисципліною – іспит.
Теми: РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 1.1. Значення і теоретичні основи фінансового аналізу
Тема 1.2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу
Тема 1.3. Аналіз майна підприємства
Тема 1.4. Аналіз оборотних активів підприємства
Тема 1.5. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
Тема 1.6. Аналіз фінансової стійкості підприємства
Тема 1.7. Аналіз кредитоспроможності підприємства
Тема 1.8. Аналіз ділової активності підприємств
Тема 1.9. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 2.1. Аналіз грошових коштів підприємства
Тема 2.2. Аналіз джерел формування капіталу підприємства
Тема 2.3. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства
Ресурси: Список основної та додаткової літератури до курсу «Фінансовий аналіз» включає наукові, практичні та навчальні матеріали, опубліковані в періодичних виданнях, що характеризують стан, методику, методи та удосконалення фінансового аналізу.
Інша інформація: Основними видами індивідуальних завдань з дисципліни є написання рефератів за темами курсу.
Метод навчання: Методи навчання на лекціях – пояснювально-ілюстративна лекція з елементами проблемної, лекція-бесіда, словесний метод, метод схематичного подання матеріалу, проблемно-логічний метод; на семінарських заняттях – метод розгорнутої бесіди та дискусії, метод самоконтролю, метод «круглого столу».
Мова: Українська
Викладачі: Галина Георгіївна Лисак
Розділ: 12, Тести: 1
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик