Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Аудит"
Опис: Дисципліна “Аудит” призначена для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 "Облік і оподаткування" галузі знань 07 Управління та адміністрування, з кількістю кредитів – 6, загальним часом – 180 годин, з них аудиторних – 68 години; вивчається у сьомому семестрі, складається з двох модулів; вид контролю – екзамен
Цілі: надання майбутнім фахівцям з обліку та аудиту системи необхідних знань щодо теоретичних основ організації аудиторської діяльності, планування та послідовності проведення перевірки фінансової звітності підприємств та надання інших видів аудиторських послуг на підприємствах недержавної форми власності.
Оцінювання: знання матеріалу оцінюється за 5-бальною системою і згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів перекладається в систему оцінювання за шкалою ECTS
Теми: Вступ
Розділ 1. Основи організації аудиту
Тема 1. Фінансово-господарський контроль і аудит
в ринковій економіці
Тема 2. Аудиторська діяльність та її регулювання
Тема 3. Внутрішній аудит: особливості методики та організації проведення
Тема 4. Аудиторські докази
Розділ 2. Методологія аудиту
Тема 5. Аудиторський ризик і суттєвість
Розділ 6. Планування аудиторської перевірки
Тема 7. Оцінка ризику контролю
Тема 8. Оформлення та узагальнення результатів аудиторської перевірки

Ресурси: Рекомендована базова література, додаткова література, законодавча база, інформаційні ресурси.
Метод навчання: Лекція - пояснювально-ілюстративна лекція – словесний метод навчання. Метод схематичного подання навчального матеріалу  подання матеріалу навчальної дисципліни у вигляді наочних форм: схем, таблиць, графіків, рисунків. Практичні заняття - Аналіз конкретної ситуації  розібрання, розв’язання та аналіз конкретних аудиторських ситуацій та завдань
Мова: Українська
Викладачі: Анастасія Кашперська, Татьяна Наумова
Розділ: 11
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися