Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Аудит"
Опис: Дисципліна “Аудит” є нормативною і її програма розроблена для підготовки фахівців галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки 6.030509 “Облік і аудит”, з кількістю кредитів – 6, загальним часом – 180 годин, з них аудиторних – 68 години; вивчається у сьомому семестрі, складається з двох модулів; вид контролю – екзамен.
Цілі: надання майбутнім фахівцям, які будуть відповідати вимогам формування висококваліфікованих спеціалістів з базової підготовки бакалаврів напряму 0305 – “Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки 6.030509 “Облік і аудит” системи необхідних знань щодо теоретичних основ організації аудиторської діяльності, планування та послідовності проведення перевірки фінансової звітності підприємств та надання інших видів аудиторських послуг на підприємствах недержавної форми власності.
Оцінювання: знання матеріалу оцінюється за 5-бальною системою і згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів перекладається в систему оцінювання за шкалою ECTS
Теми: дисципліна охоплює 14 тем, які розділені на два модулі
Метод навчання: Лекція - пояснювально-ілюстративна лекція – словесний метод навчання. Метод схематичного подання навчального матеріалу  подання матеріалу навчальної дисципліни у вигляді наочних форм: схем, таблиць, графіків, рисунків. Практичні заняття - Аналіз конкретної ситуації  розібрання, розв’язання та аналіз конкретних аудиторських ситуацій та завдань
Мова: Українська
Викладачі: Татьяна Наумова
Розділ: 20, Тести: 1
Матеріал дисципліни
20,00$ Додати в кошик