Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "СК Управління інвестиційною привабливістю та технології пошуку інвесторів"
Опис: Спеціальний курс «Управління інвестиційною привабливістю та технології пошуку інвесторів» є системою знань про закономірності формування інвестиційної привабливості господарюючих суб`єктів, використання методичного інструментарію її оцінки з урахуванням впливу чинників внутрішнього і зовнішнього середовища діяльності підприємства, технології пошуку інвесторів.
Цілі: Досконале опанування майбутніми фахівцями науково-методичних знань та аналітико-розрахункових і управлінських навичок у сфері управління інвестиційною привабливістю підприємства
Оцінювання: Поточна успішність зі спеціального курсу оцінюється у формі заліку (диференційованого заліку) за шкалою від 0 до 100 балів включно. Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «незараховано» (або «незадовільно» за диференційованого заліку) з даної дисципліни.
Теми: Тема 1. Теоретичні основи управління інвестиційною привабливістю підприємства. Тема 2. Методологічні основи управління інвестиційною привабливістю підприємства. Тема 3. Оцінка і управління інвестиційною привабливістю складних проектів. Тема 4. Технологія пошуку інвесторів для підприємства
Ресурси: 1. Пічугіна Т.С. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / Т. С. Пічугіна, О. В. Борисова. – Харків : ХДУХТ, 2009. – 380 с.
2. Телишевська Л.І. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. / Телишевська Л. І., Успаленко В. І. – Харків :Бурун Книга, 2011. – 280 с.
3. Садеков А.А. Инвестиционная привлекательность предприятий (методология и методика оценки) : монографія / Садеков А. А., Лисова А. А. – Донецк, ДонГУЭТ, 2001. – 270 с.
4. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання: Монографія / А.О. Єпіфанов, Н.А. Дехтяр, Т.М. Мельник, І.О. Школьник та ін. / За ред. д-ра екон. Наук А.О. Єпіфанова. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 286 с.
Метод навчання: Під час вивчення спеціального курсу «Управління інвестиційною привабливістю та технології пошуку інвесторів» використовуються імітаційні та ігрові методи навчання.
Мова: Українська
Викладачі: Любов Іванівна Безгінова
Розділ: 6
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик