Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Технології продукції оздоровчого харчування"
Опис: Дисципліна вільного вибору, з кількістю кредитів – 3, загальним часом – 90 годин, з них аудиторних – 36 години; вивчається на третьому курсі, у першому семестрі; складається з одного модулю; вид контролю – залік.
Дисципліна надає обсяг інформації відносно функцій їжі та її компонентів, основних теорій та концепцій харчування, ефективності впливу на організм людини аліментарного чинника, оцінки існуючих та потенційних сировинних компонентів продуктів спеціального призначення, систематизовані дані щодо особливостей та сучасних можливостей розробки і виробництва оздоровчих харчових продуктів спеціального призначення, досягнень в цій галузі фахівців.
Предметом вивчення дисципліни є технології оздоровчих харчових продуктів спеціального призначення.
Інтегрований підхід до викладення дисципліни «Технологія оздоровчих харчових продуктів» дозволить сформувати у студентів такі знання та навички.
Студент повинен знати:
- функції їжі та чинники, що їх забезпечують;
- основні теорії та концепції харчування;
- основні терміни та визначення щодо спеціальних харчових продуктів;
- вимоги стандартів до оздоровчих харчових продуктів спеціального призначення;
- ефективність впливу на організм людини речовин харчової сировини, біологічно активних харчових добавок та інших сировинних компонентів;
- наукові основи технологічних процесів виробництва харчових продуктів спеціального призначення (в т. ч. м’ясних) і способи їх практичної реалізації.
Студент повинен вміти:
- дати оцінку існуючим та потенційним сировинним компонентам продуктів спеціального призначення;
- реалізовувати технологічні процеси виробництва оздоровчих харчових продуктів спеціального призначення;
- використовувати отримані теоретичні знання з розробки оздоровчих харчових продуктів спеціального призначення у виробничих умовах.
Цілі: Метою дисципліни є надання студентам знань з особливостей виробництва оздоровчих харчових продуктів спеціального призначення.
Завданнями вивчення дисципліни є: вивчення теорії та концепції харчування; основних термінів, визначень та вимог стандартів щодо оздоровчих харчових продуктів; ефективності впливу на організм людини речовин харчової сировини, біологічно-активних харчових добавок та інших сировинних компонентів; розгляд наукових основ технологічних процесів виробництва харчових продуктів оздоровчого призначення і способів їх практичної реалізації.
Оцінювання: Оцінка знань та умінь з дисципліни здійснюється за даними поточного та підсумкового контролю. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності включає контроль теоретичної та практичної підготовки під час проведення навчальних занять. Підсумковий контроль складається з оцінювання рівня засвоєння студентом навчального матеріалу під час проведення лекцій, виконання індивідуального завдання.
Рейтинг студента визначається за 100 бальною шкалою і складається з оцінки поточного контролю (36-100 балів) і підсумкового контролю (24-40 балів) відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Харківському державному університеті харчування та торгівлі».
Теми: МОДУЛЬ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ
Лекція 1, 2. Вступ. Передумови створення оздоровчих харчових продуктів
Лекція 3, 4. Види, теорії та концепції харчування
МОДУЛЬ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ВИРОБНИЦТВА ОЗДОРОВЧИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Лекція 5, 6. Характеристика існуючих та потенційних сировинних компонентів
Лекція 7, 8. Принципи створення оздоровчих харчових продуктів спеціального призначення
Лекція 9. М’ясопродукти спеціального призначення
Ресурси: СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гулий І. С. Основи валеології. Валеологічні аспекти харчування : підручник / І. С. Гулий, Г. О. Сімахіна, А. І. Українець. – К. : НУХТ, 2003. – 336 с.
2. Капрельянц Л. В. Функціональні продукти / Л. В. Капрельянц, К. Г. Іоргачова. – Одеса : Друк, 2003. – 312 с.
3. Рудавська Г. Б. Наукові підходи та практичні аспекти оптимізації асортименту продуктів спеціального призначення : монографія / Г. Б. Рудавська, Е. В. Тищенко, Н. В. Притульська. – К. : КНТЕУ, 2002. – 371с.
4. Гончаренко М. С. Основы валеологического питания / М. С. Гончаренко. – X. : Бурун Книга, 2006. – 386 с.
Мова: Українська
Викладачі: Вікторія Анатоліївна Большакова, Марина Олександрівна Янчева
Розділ: 5
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися