Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Технологічно-проектне та технічне забезпечення функціонування закладів РГ"
Опис: Навчальна дисципліна «Технологічно-проектне та технічне забезпечення функціонування закладів ресторанного господарства (ЗРГ)», призначена для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форм навчання. Вивченню цієї дисципліни передує курс «Проектування підприємств галузі».
Важливість дисципліни обумовлена ситуацією, яка склалася у сфері ресторанного господарства. У різних куточках держави будуються нові чи реконструюються діючі заклади ресторанного господарства. І це стає можливим завдяки професійній діяльності фахівців, які володіють необхідними компетенціями з питань проектування ЗРГ.
Мета викладання дисципліни «Технологічно-проектне та технічне забезпечення функціонування ЗРГ» є засвоєння студентами концептуальних основ проектування, формування у них компетенцій проектної діяльності сучасними методами з використанням систем автоматизації при вирішенні низки проектних інженерних завдань.
Цілі: Предметом вивчення дисципліни є інженерні аспекти технологічних процесів, що складають організаційну основу проектування ЗРГ.
Завданням вивчення дисципліни є формування у студентів компетентністного підходу щодо технології проектної діяльності, проектного циклу; методологічної схеми етапів проектування ЗРГ; основних етапів розробки проекту – концептуалізації, постановці мети, формулюванню завдань, плануванню діяльності.
Загально-професійні компетенції студента, що сформуються в результаті освоєння дисципліни:
 базові уявлення основ проектування ЗРГ, основних етапів життєвого циклу проекту;
 уміння формулювати концептуально-обґрунтовану проектну ідею, сенс і мету проекту;
 обґрунтування структури проектного циклу, ресурсне забезпечення, технологія реалізації та моніторинг проекту;
 вироблення змістовної суб’єктивно-особової експертної позиції по відношенню до різних проектних моделей.
Студент повинен знати:
 призначення, види проектів, їх склад і зміст;
 порядок і стадії розробки проектів;
 види нормативно-технічної документації, яка використовується при
розробці проектів ЗРГ;
 номенклатуру основних типів ЗРГ; склад функціональних груп
приміщень ЗРГ;
 розрахункові нормативи проектування та принципи розміщення ЗРГ;
 прогресивну методологію виконання технологічних розрахунків;
 технологічні вимоги до розміщення устаткування і його монтажної
прив'язки;
 сучасні тенденції компоновки виробничих приміщень і підприємств в
цілому з використанням комп'ютерної техніки; загальні принципи і послідовність об'ємно-планувальних рішень при проектуванні різних типів ЗРГ;
 основні напрями реконструкції ЗРГ.
Студент повинен уміти:
 дати техніко-економічне обґрунтування доцільності і ефективності
будівництва ЗРГ;
 розробити базисно-проектну технологічну програму, визначити
чисельність працівників і потужність ЗРГ;
 підібрати найбільш раціональну схему обробки сировини і
напівфабрикатів, застосовуючи новітні технології і техніку;
 провести розрахунки і визначити потребу в торгово-технологічному і
допоміжному устаткуванні; провести розстановку устаткування, відповідно до схеми технологічного процесу і вимог раціональної організації праці, розробити монтажний план прив'язки;
 визначити склад і площі приміщень ЗРГ;
 розробити планувальне рішення, визначити взаємозв'язки і послідовність розташування приміщень в будівлях, різної поверховості і конфігурації;
 підібрати інтер'єр і об'ємно-планувальне вирішення будівлі в цілому;
 виконати експертизу технологічної частини проекту.
Оцінювання:  іспит
Мова: Українська
Викладачі: Олександр Юрійович Нагорний
Розділ: 9
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися