Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Реалізація систем управління якістю в ресторанній індустрії"
Опис: Метою викладання дисципліни «Реалізація систем управління якістю в ресторанному господарстві» є формування системних знань, умінь та професійних компетенцій в області систем управління якістю кулінарної продукції закладів ресторанного господарства (ЗРГ) та формування поняття про якість як головного фактору конкурентоспроможності підприємства, оволодіння принципами побудови та функціонування, методами реалізації систем управління якістю продукції, вивчення нормативно–законодавчих, організаційних та економічних питань з управління якістю товарів.
Цілі: Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів з питань:
 еволюції розвитку і сучасної філософії систем управління якістю кулінарної продукції ЗРГ;
 ефективного функціонування принципів та удосконалення процесів системи управління якістю кулінарної продукції в ресторанному господарстві та принципи ефективного їх функціонування;
 формування знань науково–теоретичної, методичної та нормативної бази оцінювання та управління якістю кулінарної продукції ресторанного господарства;
 формування умінь та навичок застосування методів контролю та оцінювання рівня якості кулінарної продукції;
 загальнотеоретичних засад для розв'язання конкретних завдань щодо контролю, забезпечення, підвищення та управління якістю продукції ресторанного господарства.
Оцінювання: Залік
Теми: Розділ 1. Системний підхід до управління якістю харчової продукції в сучасних умовах
Тема 1. Базові положення управління якістю кулінарної продукції ресторанному господарстві
Тема 2. Процесний підхід як один з головних принципів формування якості харчової продукції
Тема 3. Міжнародний та вітчизняний досвід управління якістю
Розділ 2. Загальні питання управління якістю кулінарної продукції ресторанного господарства
Тема 4. Управління якістю продукції у підприємствах ресторанного господарства різного формату
Тема 5. Актуальні проблеми контролю якості кулінарної продукції ресторанного господарства
Тема 6. Рецептура кулінарної продукції як елемент управління її якістю
Тема 7. Сучасні підходи до проектування нової кулінарної продукції ресторанного господарства
Тема 8. Характеристика сучасної нормативної документації, яка регламентує формування систем управління якістю продукції
Метод навчання: Під час навчання одним із важливих моментів є оцінювання критерій знань студентів, які є невід'ємною складовою частиною любого навчального процесу.
Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного та семестрового (підсумкового) контролю.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).
До контрольних заходів з дисципліни «Реалізація систем управління якістю в ресторанному господарстві» належать поточний та семестровий (підсумковий) контролі, які проводяться з метою оцінювання результатів на певному етапі навчання.
Поточний контроль (ПК) – це оцінювання рівня засвоєння студентом навчального матеріалу під час проведення лекцій (Л), практичних занять (ПЗ):
ПК = Л + ПЗ
Об'єктами поточного контролю знань студентів є систематичність та активність роботи на практичних заняттях; виконання завдань для самостійного опрацювання; виконання поточних завдань тощо.
Оцінювання проводиться за такими критеріями:
 розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;
 ступінь засвоєння матеріалу дисципліни;
 ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що розглядаються;
 уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих ситуацій, розв’язанні задач, проведенні розрахунків при виконанні завдань, винесених для самостійного опрацювання та завдань, винесених на розгляд в аудиторії;
 логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки.
Мова: Українська
Викладачі: Олександр Юрійович Нагорний
Розділ: 12
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися