Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "СК Сучасні аспекти розробки нормативних документів для м`ясних продуктів"
Опис: Галузь знань: 18 «Виробництво та технології».
Спеціальність: 181 «Харчові технології».
Освітньо-професійна програма «Технології харчових продуктів тваринного походження».
Освітній рівень: магістр.
Кількість кредитів для денної форми навчання – 1,0.
Модулів – 1. Змістових модулів – 1.
Загальна кількість годин – 30.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4,0; самостійної роботи студента – 3,5.
Цілі: Метою спецкурсу є надання теоретичної допомоги у питаннях розробки і провадження нормативних документів на м’ясні продукти.
Оцінювання: Під час вивчення спецкурсу застосовується поточний та підсумковий контроль знань (залік).
Теми: Тема 1. Методологія галузевої стандартизації як діяльності, спрямованої на розробку НД м’ясної промисловості.
Тема 2. Аналіз сучасної нормативно-правової бази з розробки НД на м’ясні продукти.
Тема 3. Прикладовий алгоритм проходження процедури розробки і затвердження НД на м’ясні продукти.
Тема 4. Розробка та експертиза НД на м’ясні продукти.
Ресурси: 1. Онищенко В. М. Сучасні аспекти розробки нормативної документації на м’ясні продукти : конспект лекцій зі спецкурсу для студентів спеціальності 7.05170104, 8.05170104 «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса». – Харків : ХДУХТ, 2014. – 67 с.
2. ДСТУ 1.5:2015. Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів. – К. : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 61 с.
3. ДСТУ-Н. 1.3:2015. Стандартизація. Технічні умови України. Настанови щодо розробляння. – К. : ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації і захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»), 2015. – 36 с.
4. ДСТУ 1.3:2004. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов. – К. : Держспоживстандарт України, 2004. – 15 с.
Метод навчання: традиційні та новітні методичні та інтерактивні засоби навчання: читання лекцій (в тому числі з використанням електронних презентацій); виконання робіт (завдань) на практичному занятті; консультування та обговорення матеріалу практичного заняття методом «круглого столу»; проведення семінарів-дискусій; консультування під час написання реферату або підготовки доповіді; використання презентацій матеріалів практичних занять у вигляді слайд-шоу та плакатів; застосування каталогів, покажчиків, нормативно-правових документів та технологічних інструкцій (в тому числі електронно-інформаційної бази).
Мова: Українська
Викладачі: Вячеслав Миколайович Онищенко
Розділ: 6
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися