Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Пакування продукції галузі"
Опис: Галузь знань: 18 «Виробництво та технології».
Спеціальність: 181 «Харчові технології».
Освітньо-професійна програма «Технології харчових продуктів тваринного походження».
Освітній рівень: бакалавр.
Кількість кредитів для денної форми навчання – 3,5.
Модулів – 2. Змістових модулів – 2.
Загальна кількість годин – 105.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3,5; самостійної роботи студента – 3,5.
Цілі: Метою дисципліни є оволодіння студентами теоретичних знань та набуття навичок з технохімічного контролю якості і безпеки, ідентифікації м’яса та м’ясних продуктів на м’ясопереробних підприємствах під час майбутньої професійної діяльності.
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни застосовується поточний, модульний (за розділами) та підсумковий контроль знань (залік).
Теми: Змістовий модуль 1. Загальні відомості про пакування та його роль у забезпеченні якості і безпечності харчових продуктів.
Змістовий модуль 2. Вплив таропакувальних матеріалів, засобів та способів на технологічні, споживні та економічні властивості м’яса і м’ясних продуктів.
Ресурси: 1. Онищенко В. М. Технологія та товарознавство ковбасних оболонок : навчальний посібник / В. М. Онищенко, Л. Ю. Шубіна, М. О. Янчева. – Суми : ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2009. – 224 с.
2. Онищенко В. М. Пакування харчових продуктів галузі : конспект лекцій (скорочений) з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» спеціальності «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» [Електронний ресурс] / В. М. Онищенко, Н. Г. Гринченко. – Харків : ХДУХТ, 2016. – 29 с.
3. Онищенко В. М. Технологія пакування харчових продуктів галузі : методичні рекомендації до лабораторних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 051701 «Харчові технології та інженерія» спеціальності «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» / В. М. Онищенко. – Харків : ХДУХТ, 2013. – 19 с.
Метод навчання: традиційні та новітні методичні та інтерактивні засоби навчання: читання лекцій; виконання робіт (завдань) на лабораторному занятті; консультування та обговорення матеріалу лабораторного заняття методом «круглого столу»; проведення семінарів-дискусій; консультування під час написання реферату та підготовки доповіді для конференції; використання презентацій лекційного та лабораторного матеріалу у вигляді слайд-шоу та плакатів; застосування НД, що регламентують захисні властивості пакувальних матеріалів, технологію пакування продукції галузі та державне регулювання їх безпечності; застосування електронно-інформаційної бази НД та правових документів; використання специфічних лабораторних устаткування та приладів для визначення захисних властивостей пакувальних матеріалів та їх безпечності.
Мова: Українська
Викладачі: Вячеслав Миколайович Онищенко
Розділ: 11
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися