Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності"
Опис: Перетворення, що відбулися в соціально-економічному ладі країни, внесли суттєві зміни і в митну справу. Зовнішньоекономічна політика України має виконувати основне завдання – стимулювати чи обмежувати експорт або імпорт товарів, щоб утворити позитивне сальдо за зовнішньоекономічними операціями та забезпечити додаткове надходження коштів для розвитку національної економіки. До того ж митні органи повинні оперативно та компетентно оформлювати товари, які є об’єктом зовнішньоекономічних угод, запобігати надходженню на Україну неякісного та контрабандного товару.
Згідно з Указом Президента України «Про Державну митну службу України» поставлено завдання про національну систему підготовки та підвищення кваліфікації працівників митної системи. Тому спеціалісти-товарознавці повинні бути обізнаними у деяких аспектах практичної діяльності працівників митниці, де навички товарознавця можуть стати у нагоді при здійсненні митного оформлення товарів, що є об’єктами зовнішньо- торговельних угод.
Важливе значення для працівників митної системи має Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності – УКТ ЗЕД, до структури якого входить код товару, його торгове призначення, найменування товару (опис) і додаткові одиниці виміру. Єдине розуміння класифікаційних угрупувань УКТ ЗЕД є необхідною умовою для визначення ставок мита та інших платежів. Згідно зі змінами у Законі України «Про митний тариф України» посилюється контроль за правильністю кодування товарів та інших предметів.
Особлива увага приділяється вивченню тих угрупувань товарів, які можуть бути об’єктами неправильної класифікації під час імпортних операцій, і як результат неправильне начислення митних платежів.
Саме правильне віднесення товару до відповідного класифікаційного угруповання в системі товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності є тим моментом, де знання товарознавця перехрещуються з навичками митного інспектора, який повинен вміти правильно ідентифікувати товар, визначити код товару за УКТ ЗЕД і як наслідок правильно начислювати митні платежі.
Підготовка майбутніх фахівців за спеціалізацією «Товарознавство та експертиза в митній справі» неможлива без вивчення цієї дисципліни, тому що сучасний ринок орієнтовано на міжнародне співробітництво і потрібні спеціалісти інформаційно орієнтовані у просторі із знаннями як товарознавчої класифікації товарів, так і класифікації згідно «Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності».
Єдине розуміння класифікаційних угрупувань УКТ ЗЕД є необхідною умовою для визначення ставок мита та інших платежів.
Цілі: Мета: формування у студентів системи знань у сфері митної діяльності України та операцій, пов’язаних з правильним визначенням положення товару в товарній номенклатурі УКТ ЗЕД, необхідних для успішної діяльності товарознавця – експерта в митній справі.
Завдання: сприяти формуванню фахівців, які б відповідали новим
тенденціям і перспективним вимогам підготовки висококваліфікованих
спеціалістів товарознавчого напрямку з обізнаним орієнтуванням у просторі
зовнішньоекономічних зв'язків, здатних вміти правильно ідентифікувати товар,
визначити його код товару за УКТ ЗЕД,що дозволить досягнутипозитивних
результатіву зовнішньоекономічнійдіяльності,підвищенні
конкурентоспроможності товарів і забезпечити економічну охорону державного
кордону України.
Урезультаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: .... -основні положеннямитного законодавства та засобимитного
регулювання;
-історичні передумови, що сприяли створенню міжнародних товарних
номенклатур та принципи розробки Єдиної міжнародної системи класифікації та
кодування товарів;
-принципи, за якими відбувається групування товарів у єдиній
гармонізованій системі (ГС) переліку та кодування товару;
-види міжнародних товарних номенклатур;
-взаємовідношення між торговельно-статистичною та митно-тарифною
номенклатурами;
-роль митної статистики у зовнішній торгівлі України;
-принципи, за якими побудовано Український класифікатор товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД);
-структуру УКТ ЗЕДта порядок формування угруповань товарів ;
-порядок застосування правил інтерпретування при визначенні коду
товару за УКТ ЗЕД;
-вплив невірного кодування товару на подальше його митне оформлення
та начислення митних платежів;
- видизовнішньоекономічних угод і ризики при міжнародних
перевезеннях.
вміти: -застосовувати правила інтерпретації у практичній діяльностіпри
визначенні коду товару заУКТ ЗЕД;
- швидко знаходити необхідну товарну групу, позицію, під позицію,
категорію, під категоріюв класифікаторі товарів;
- правильно визначати код товарів згідно з УКТ ЗЕД;
- проводити деталізацію товару за рівнями, що покладені в основу УКТ
ЗЕД;
- правильно визначати ставки мита й інших платежів;
- визначати товари, які можуть декларуватисьне за своїм найменуванням
або не вiдповiдним кодом товару згiдно з УКТ ЗЕД;
- робити опис товару для заповнення вантажно-митної декларації.
Оцінювання: Складовою навчального процесу є оцінювання знань студентів. Перевірка та
оцінювання знань студентів з навчального курсу «Товарна номенклатура ЗЕД»
здійснюється шляхом проведення кредитно-модульних контрольних заходів за
такими видами модульного контролю: поточний, модульний (проміжний) і
підсумковий. Ці види контролю тісно взаємопов’язані та організовуються так,
10
щоб стимулювати ефективну самостійну роботу і забезпечити об’єктивне
оцінювання рівня їх знань.
Поточний контроль –це оцінювання рівня засвоєння студентом
навчального матеріалу під час проведення лекцій ; семінарських занять,
самостійної роботи.
Модульний (проміжний) контроль –це оцінювання засвоєння студентом
навчального матеріалу, блоків змістових модулів, винесених на цей контрольний
захід.
Підсумковий контроль –це залік в обсязі навчального матеріалу,
визначеного робочою програмою дисципліни.
Кожен блок змістових модулів має бути обов’язково оцінений. Студент
повинен позитивноскласти модульний контроль. Незадовільні оцінки складання
модульного контролю вважаються академічною заборгованістю, яка не може бути
компенсованою за рахунок позитивного складання інших блоків змістових
модулів.
Відповідно до умов кредитно-модульної системи організації
навчального процесу передбачається оцінювання успішності студентів з
дисципліни в балах.
Кожен студент, для того щоб скласти залік повинен дати відповіді на
тестові запитання. Для того, щоб отримати «відмінно» студент повинен відповісти
на всі запитання. Якщо студент не відповідає на два питання, він отримує «добре»,
«задовільно» -студент не відповідає на чотири відповіді. Якщо студент не
відповідає на п’ять і більше тестових запитань він отримує «незадовільно».
Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи
оцінювання, що використовується в університеті
Теми: Розділ 1.
Тема 1. Історичні передумови створення міжнародних товарних номенклатур
Тема 2. Міжнародні товарні номенклатури. Характеристика угруповань товарів ,в т ч. які можуть бути об’єктами невірної класифікації під час здійснення операцій ЗЕД.
Розділ 2.
Тема1.
Взаємовідношення між торговельноста-тистичною та митно –тарифною номенклатурами. Митна статистика зовнішньої торгівлі України. Походження ГС опису і кодування товарів.
Тема 2 . Правила інтерпретування. Деталізація товару за рівнями, що покладені в основу УКТ ЗЕД. Порядок визначення коду за УКТ ЗЕД.
Метод навчання: Методи навчання –засоби спільної роботи викладача та студентів, за
допомогою яких у тих, хто навчається формуються потрібні знання, навички,
вміння. Кожний метод –це струнка система взаємопов’язаних прийомів: усний
виклад навчального матеріалу, обговорення матеріалу, показ (демонстрація)
вправи, практичні роботи, індивідуальні роботи. Використовуються наступні
методи навчання:
-методи організації та здійснення навчальної діяльності: словесні
(розповідь, бесіда, лекція), наочні (показ, демонстрація), практичні,
репродуктивні і проблемні, самостійної роботи і роботипід керівництвом
викладача;
-методи стимулювання і мотивації навчання: методи формування інтересу
(аналіз проблемних ситуацій), методи формування відповідальності в навчанні
(роз'яснення суспільної і особової значущості навчання, пред'явлення
педагогічних вимог);
- методи контролю і самоконтролю (усний і письмовий контроль,
фронтальний і диференційований, поточний і підсумковий)
Вступна лекціядає перше цілісне уявлення про навчальний предмет і
орієнтує студента в системі роботи з цього курсу. Лектор ознайомлює студентів з
метою і завданнями курсу, його роллю і місцем у системі навчальних дисциплін
та в системі підготовки фахівця. Полає короткий огляд курсу, висловлює
методичні й організаційні особливості роботи в межах курсу.
Пояснювальна лекція -інформаціяорієнтована на виклад і пояснення
студентам наукової інформації, яку потрібно осмислити і запам’ятати. Це
найбільш традиційний тип лекцій у практиці вищої школи.
Оглядова лекція –це систематизація наукових знань на високому рівні,
вона потребує значної кількості асоціативних зв’язків у процесі осмислення
інформації, яку викладають під час розкриття внутрішньо предметних і між
предметних зв’язків, крім деталізації й конкретизації.
Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів.
Коло питань теми лекції обмежується двома-трьома ключовими моментами,
увага студентів концентрується на матеріалі, що не знайшов відображення в
підручниках, використовується досвід закордонних навчальних закладів з
роздаванням студентам під час лекцій друкованого матеріалу та виділенням
головних висновків з питань, що розглядаються. При викладанні лекційного
9
матеріалу студентам пропонуються питання для самостійного розмірковування.
При цьому лектор задає запитання, які спонукають студента шукати розв'язання
проблемної ситуації. Така система примушує студентів сконцентруватися і
почати активно мислити в пошуках правильної відповіді.
На початку проведення проблемної лекції необхідно чітко сформулювати
проблему, яку необхідно вирішити студентам. При викладанні лекційного
матеріалу слід уникати прямої відповіді на поставлені запитання, а висвітлювати
лекційний матеріал таким чином, щоб отриману інформацію студент міг
використовувати при розв'язанні проблеми.
Семінари-дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників
щодо даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати
погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати
їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних
поглядів.
Ділові ігри –найскладніша форма ігрових занять, під час яких імітують
колективну професійну діяльність. Ділові ігри мають значні дедуктивні
можливості, оскільки забезпечують закріплення й комплексне застосування
знань, здобутих під час вивчення різних дисциплін; формування чіткого
уявлення про професійну діяльність в обраній спеціальності.
Репродуктивна бесіда -словесний метод навчання, що передбачає розмову
викладача зі студентами на основі чіткої системи продуманих запитань та
надання відповіді, при цьому учні можуть самостійно надавати відповіді на
проблемні питання. При цьому на важливих запитаннях і вірних відповідях
педагог акцентує увагу, щоб це було добре засвоєно. Застосовується на
практичних та лабораторних заняттях, колоквіумах.
Контрольна бесіда –словесний метод перевірки знань студентів та рівня
засвоєння матеріалу.
Метод поясненнямає інформаційно-дидактичний характер, передбачає
велику кількість пояснюючих дій, може містити повторення , демонстрацію,
показ наочного матеріалу. Метод пояснення має більш широку сферу
застосування, ніж лекційний. Його використовують на всіх видах занять.
Проблемно-пошукові методи застосовуються в ході проблемного навчання
При застосуванні методу викладач в процесі викладення матеріалу «веде» за
собою мислення слухачів, роблячийого активним і творчим. Наочність
застосовується вже не в цілях активізаціїзапам'ятовування, а для постановки
проблемних задач, експериментальних завдань, формування навичок до
узагальнень, самостійних творчих роздумів студентів.
Мова: Українська
Викладачі: Вікторія Олександрівна Акмен, Валентин Вадимович Полупан
Розділ: 3
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися