Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Харчова хімія (Розділ 1)"
Опис: Дисципліна "Харчова хімія"
для студентів денної скороченої форми навчання за спеціальністю 181 "Харчові технології та інженерія"

Мета навчальної дисципліни «Харчова хімія» переслідує розв’язання трьох взаємопов’язаних завдань, а саме:
- навчальних – набуття студентами загально-наукових і соціально-особистісних компетенцій, створення підґрунтя для формування у них професійних компетенцій через глибоке та міцне засвоєння фундаментальних наукових знань з загальної, неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної та колоїдної хімії, спеціальних, загально-навчальних вмінь і навичок, усвідомлення необхідності постійного засвоєння нових знань тощо;
- розвивальних – розвиток соціально-особистісних та інструментальних компетенцій через розвиток мови, мислення, пам’яті, креативних здібностей, рухової і сенсорної системи; розвиток системного мислення, дослідницьких навичок, навичок роботи з комп’ютером, використання програмних засобів, інтернет-ресурсів тощо;
- виховних – формування соціально-особистісних компетенцій через формування світогляду, здатності до самовдосконалення; етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно природи; екологічної культури; адаптивності та комунікабельності, толерантності; наполегливості у досягненні мети; турботи про якість виконаної роботи; здатності до критики й самокритики тощо.
Цілі: У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні
знати:
- основні закони хімії, класифікації та номенклатуру хімічних сполук;
- загальну схему хімічного аналізу, класифікації його об’єктів, видів і методів;
- особливості харчових систем як об’єктів аналізу;
- можливості практичного використання методів пробовідбору, пробопід-готовки, розділення та концентрування для харчових систем;
- метрологічні характеристики методик хімічного аналізу;
- можливості практичного використання класичних та інструментальних методів хімічного аналізу для контролю виробництва і якості харчової продукції;
- основні закони фізичної хімії, умови їх застосування та обмеження при розгляді конкретних систем та процесів;
- основні закономірності та властивості дисперсних систем як теоретичну основу для управління технологічними процесами для харчових систем.
вміти:
– обирати найбільш раціональний метод хімічного аналізу для вирішення поставленої задачі, обирати потрібні стандартні методики здійснення контролю за показниками якості, грамотно планувати експериментальне дослідження, користуватися довідниковою літературою, інтернет-ресурсами;
– працювати з хімічним посудом та реактивами, користуватися технохімічними та аналітичними вагами, іншими лабораторними приладами і обладнанням; володіти технікою виконання всіх операцій класичних методів якісного та кількісного аналізу;
– проводити потрібні розрахунки й оцінювати точність вимірювань, своєчасно і грамотно оцінювати та чітко формулювати результати спостережень, обирати необхідну форму подання результатів аналітичного визначення; висловлювати відповідність отриманих показників якості вимогам нормативно-технічної документації;
– виводити та аналізувати відповідні наукові факти та співвідношення, використовувати їх при розв’язанні задач та виконанні лабораторних робіт.
Оцінювання: Під час викладання дисципліни використовуються поточний і підсумковий контролі знань, а також контроль виконання завдань самостійної роботи студентів
Розподіл балів, які отримують студенти:
- Поточне тестування та самостійна робота:
Розділ 1: Т1-Т6 - 6...18 балів, ІДЗ 1 - до 12 балів
Розділ 2: Т7-Т12 - 6...18 балів, ІДЗ 2 - до 12 балів
- Іспит - 21 - 40 балів
Усього: 60 - 100 балів
(де Т1, Т2 ... Т12 – теми розділів; ІДЗ 1, ІДЗ 2 – індивідуальні домашні завдання за розділами 1 і 2 відповідно)
Теми: Розділ 1
Основи загальної хімії та хімічного аналізу харчових систем
Тема 1. Вступ до харчової хімії
Тема 2. Основні закони хімії та номенклатура хімічних сполук
Тема 3. Основні типи й особливості хімічних реакцій
Тема 4. Хімічний аналіз: загальні положення, об’єкти, види і методи
Тема 5. Класичні методи хімічного аналізу та їх застосування для харчових систем
Тема 6. Інструментальні методи хімічного аналізу та їх застосування для харчових систем
Розділ 2
Основи фізичної та колоїдної хімії харчових систем
Тема 7. Хімічна термодинаміка рівноважних систем
Тема 8. Розчини електролітів та неелектролітів. Електрохімія
Тема 9. Основні положення хімічної кінетики. Каталіз
Тема 10. Поверхневі явища. Молекулярна адсорбція
Тема 11. Дисперсні системи
Тема 12. Розчини високомолекулярних систем
Інша інформація: Дисципліна складається з двох розділів, має двох лекторів.
Лектор розділу 1 - ст. викл. Добровольська О.В.
Лектор розділу 2 - доц., канд. хім. наук Губський С.М.
Мова: Українська
Викладачі: Олена Владиславівна Добровольська
Розділ: 24, Тести: 2, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися