Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Економіка інтегрованих бізнес-структур"
Опис: Дисципліна «Економіка інтегрованих бізнес-структур» відноситься до циклу нормативних дисциплін підготовки спеціалістів зі спеціальності 051 «Економіка підприємства»
Цілі: Метою викладення дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти системи знань з економіки, організації та ефективності господарювання об’єднань підприємств. Основними завданнями дисципліни є вивчення теоретичних засад економіки і організації функціонування об’єднань підприємств, набуття навичок аналізу та оцінки функціонування та розвитку об’єднань підприємств, обґрунтування резервів підвищення ефективності їх діяльності
Оцінювання: Оцінка за національною шкалою для екзамену:
90–100 балів – відмінно;
74–89 балів – добре;
60–73 балів – задовільно;
35–59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання;
0–34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
Теми: 1. Об’єднання підприємств як суб’єкт господарювання
2. Організаційно-управлінські структури об’єднань підприємств
3. Державне регулювання діяльності об’єднань підприємств
4. Холдингова організація об’єднань підприємств
5. Особливості діяльності промислово-фінансових груп
6. Спеціалізація і кооперування підприємств об’єднання
7. Організація циклу «дослідження – виробництво» в об’єднаннях підприємств і наукових установ
8. Фінансування об’єднань підприємств
9. Глобалізація ринків і транснаціональні корпорації
Ресурси: 1. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу : <http://www.ukrstat.gov.ua>.
2. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс] – Режим доступу : <http://nssmc.gov.ua>.
3. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс] – Режим доступу : <http://www.me.gov.ua>.
4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс] – Режим доступу : <http://www.minfin.gov.ua>
Інша інформація: Під час вивчення дисципліни застосовуються поточний і підсумковий контроль знань студентів. Методи поточного контролю – опитування, тестування, контрольні роботи на практичних і семінарських заняттях; модульна контрольна робота. Методи підсумкового контролю за дисципліною – екзамен
Метод навчання: Під час викладання дисципліни використовуються такі методи навчання, як пояснювально-ілюстративна лекції з елементами проблемної, лекція-бесіда, аналіз конкретних ситуацій, кейс-метод, брейнстормінг, метод генерування та критичного аналізу ідей, синектики, ділової бесіди, дискусії, діалогу
Мова: Українська
Викладачі: Олена Валентинівна Михайлова
Розділ: 18
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися