Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Експертиза послуг"
Опис: Метою дисципліни є вивчення студентами правил та методів здійснення експертизи надання послуг, основних законодавчих і нормативних матеріалів, то їх регламентують.

Цілі: Вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення
Здатність проводити оцінювання продукції, товарів і послуг в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
Визначати відповідність встановлених показників товарів і послуг документальним даним, даним нормативної документації та демонструвати вміння щодо оформлення результатів різних видів експертиз.
Оцінювання: Оцінка знань та умінь з дисципліни здійснюється за даними поточного та підсумкового контролю. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності включає контроль теоретичної та практичної підготовки під час проведення навчальних занять. Підсумковий контроль проводиться у формі іпиту.
Рейтинг студента визначається за 100 бальною шкалою і складається з оцінки поточного контролю (60-100 балів) відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Харківському державному університеті харчування та торгівлі».
Теми: 1. Теоретичні основи товарознавства
2. Зерно-борошняні товари
3. Свіжі плоди і овочі та продукти їх
переробки
4. Крохмаль, цукор, мед та конди- терські вироби
5. Смакові товари
6. Харчові жири, молоко та молочні
продукти
7. Яйця та яєчні товари, м’ясо та
м’ясні товари
8. Риба і рибні товари та харчові
концентрати
9. Господарські товари: пластмаси, товари побутової хімії, силікатні това- ри, меблеві товари, металогосподарсь-
кі товари, будівельні матеріали
10. Взуттєві та хутряні товари. Текс-
тильні, швейні, трикотажні товари
11. Технічно-складні побутові товари: електропобутові товари, культтовари,
іграшки, спортивні і музичні товари

Ресурси: 1. Закон України «Про якість і безпеку харчових продуктів і продово- льчої сировини» // Відомості Верховної Ради (ВВР), № 2116-15 від 21.10.2004.

2. Титаренко Л. Д. Теоретичні основи товарознавства. Навчальний по- сібник – К: Центр Навчальної літератури, 2003 – 227с.
3. Сірохман І.В., Задорожний І.М., ПонамарьовП.Х. Товарознавство продовольчих товарів – К.: Лібра, 2005 – 367с.
4. Товарознавство непродовольчих товарів. Підручник: у 2ч. /Л.Г. Войнаш, І.О. Дудла, Д.І. Козьміч та ін. – К.: Освіта, 2004р, Т.1 – 436с., Т.2 – 532с.

Метод навчання: Ви повинні переглянути всі блоки
Мова: Українська
Викладачі: Олена Скирда
Розділ: 14, Проекти: 7
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися