Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Інвестиційний аналіз"
Опис: Навчальна дисципліна «Інвестиційний аналіз» викладається на першому (бакалаврському) рівні здобуття вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" в галузі знань 07 "Управління та адміністрування".
Цілі: Мета викладання дисципліни – формування у майбутніх фахівців системи знань і навичок вибору напрямів інвестування, оцінки їх ефективності, інвестиційної активності та привабливості підприємства
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни застосовується поточний та підсумковий контроль знань студентів у вигляді заліку (система ECTS та національна шкала оцінювання).
Теми: Зміст тем дисципліни відображено у робочій програмі.
Ресурси:
Інформаційні ресурси за дисципліною наведені у робочій програмі.
Метод навчання: Під час вивчення лекційних і практичних занять використовуються активні й інтерактивні методи навчання із залученням сучасних інфокомунікаційних технологій, зокрема: словесні (пояснювально-ілюстративні лекції; проблемні лекції; обговорення проблемних питань); наочні (схематичного подання матеріалу; презентація); стимулювання і мотивації навчання (проблемно-логічний метод; аналіз проблемних ситуацій; кейс-метод; ділові ігри; робота у малих групах); самоконтролю (самоаналіз; самооцінка; самопримус; саморегулювання).
Мова: Українська
Викладачі: Наталія Борисівна Кащена
Розділ: 9
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися