Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Інноваційний інжиніринг в закладах ресторанного господарства"
Опис: Програма дисципліни «Інноваційний інжиніринг у ЗРГ» має за мету продемонструвати єдність всіх ресурсів для побудови ефективних технологічних процесів виробництва харчових продуктів. Під час вивчання дисципліни студентами розглядаються можливості вдосконалення технологічних процесів виробництва харчової продукції, ефективного використання ресурсів
Цілі: Метою викладання дисципліни «Інноваційний інжиніринг у ЗРГ» є придбання, систематизація та закріплення у студентів теоретичних знань та практичних вмінь щодо побудови ефективних технологічних процесів шляхом прийняття інноваційних інженерних рішень та здійснення оцінки.
Оцінювання: Залік
Теми: Тема 1 Вступ. Характеристика інноваційного інжинірингу
Тема 2 Інновації в технологічному проектуванні ЗРГ
Тема 3 Оптимізація технологічних процесів у ЗРГ
Тема 4 Оптимізація трудових ресурсів
Інша інформація: Під час навчання одним із важливих моментів є оцінювання критеріїв знань студентів, що є невід’ємною складовою частиною любого навчального процесу.
До контрольних заходів належать поточний та семестровий (підсумковий) контролі, які проводяться з метою оцінювання результатів на певному етапі навчання.
Поточний контроль – це оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу під час проведення лекцій, практичних, занять тощо.
Семестровий (підсумковий) контроль – це залік в обсязі навчального матеріалу, визначеного даною робочою навчальною програмою дисципліни. Відповідно до умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу передбачається оцінювання успішності студентів з дисципліни в балах. Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів (включно), а завдання, що виносяться на залік – від 20 до 40 балів (включно).
Метод навчання: Методи навчання – засоби спільної роботи викладача та студентів, за допомогою яких у останніх формуються потрібні знання, навички, вміння. Кожний метод – це струнка система взаємопов’язаних прийомів: усний виклад навчального матеріалу, обговорення матеріалу, показ (демонстрація) вправи, практичні роботи, індивідуальні роботи. Використовуються наступні методи навчання:
- методи організації та здійснення навчальної діяльності: словесні (розповідь, бесіда, лекція), наочні (показ, демонстрація), практичні, репродуктивні і проблемні, самостійної роботи і роботи під керівництвом викладача;
- методи стимулювання і мотивації навчання: методи формування інтересу (пізнавальні ігри, аналіз проблемних ситуацій), методи формування відповідальності в навчанні (роз’яснення суспільної і особової значущості навчання, пред’явлення педагогічних вимог);
- методи контролю і самоконтролю (усний і письмовий контроль, лабораторні і практичні роботи, машинний та безмашинний програмований контроль у вигляді тестів, фронтальний і диференційований, поточний і підсумковий).
Мова: Українська
Викладачі: Андрій Богданович Горальчук, Ольга Олексіївна Гринченко, Олег Котляр, Владислав Семененко
Розділ: 22, Тести: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися