Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Фінанси, гроші та кредит"
Опис: Метою навчального курсу «Фінанси, гроші та кредит» є формування у майбутніх фахівців з менеджменту сучасного економічного мислення та системи знань щодо загальних закономірностей розвитку сучасних фінансових і грошово-кредитних відносин суспільства.
Основними завданнями дисципліни є з'ясування:
закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб'єктів господарювання і населення;
шляхів використання закономірностей у сфері фінансових відносин у практиці фінансової роботи;
роль фінансів у забезпеченні економічного зростання суб'єктів ринкових відносин; тенденції розвитку національного та міжнародного фінансового ринку;
закономірностей грошового та кредитного обігу в умовах ринкового господарства; принципів і форм організації сучасної грошово-кредитної системи;
особливостей вітчизняної та зарубіжних ринкових моделей грошей і кредиту;
характеристики ринку позичкових капіталів, грошового обігу, банків та банківської діяльності;
функціонування спеціалізованих небанківських інститутів; організації міжнародних грошово-кредитних відносин;
сутності методів, принципів та інструментів грошово-кредитної політики тощо.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
знати: сутність та концепції фінансів, грошей та кредиту; особливості вітчизняної фінансової та грошово-кредитної системи; характеристику інструментів, методів та принципів фінансової політики;
вміти: вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних проблемах фінансової системи; аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному фінансовому ринку; обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань фінансового характеру тощо.
Дисципліна сприяє набуттю програмних компетентностей, зокрема:
інтегральних: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі фінансів, банківської справи та страхування в ході професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.
професійних: розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування, й узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем; здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування); здатність використовувати базові знання і практичні навички у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку; здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері фінансів, грошового обігу та кредитних відносин.
Оцінювання: До контрольних заходів з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» належать поточний, проміжний та семестровий (підсумковий) контролі, які проводяться з метою оцінювання результатів на певному етапі навчання.
Поточний контроль – це оцінювання рівня засвоєння студентом навчального матеріалу під час проведення лекцій; семінарських занять, оцінювання знань з використанням поточних тематичних тестів; самостійної роботи, індивідуальної роботи.
Проміжний контроль – це оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу за розділами, які винесені на цей контрольний захід.
Семестровий (підсумковий) контроль – це іспит в обсязі навчального матеріалу, визначеного цією робочою програмою дисципліни.
Підсумкова оцінка включає сумарне оцінювання всіх видів робіт студента протягом семестру:
Поточний контроль - 18;
Модульний (проміжний) контроль - 30;
Презентації з аудиторною дискусією - 12;
Екзамен - 40;
Разом - 100.
Мова: Українська
Викладачі: Тетяна Ставерська
Розділ: 8, Тести: 2, Проекти: 6
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися