Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Спецкурс Брендінг"
Опис: Теоретичного та практичного значення набуває формування у майбутніх фахівців сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань про базові поняття щодо ролі та значення ефективності брендингу в управлінні маркетинговою активністю, зокрема: осмислення сутності та особливостей брендингу в сучасній економіці, розуміння змісту його основних елементів, опанування маркетинговими технологіями дослідження бренду, ознайомлення з прикладними аспектами брендингу, формування сильного бренду, що є результатом функціонування системи брендингу та взаємодії усіх компонентів комплексу маркетингу.Істотно вищі вимоги щодо набуття таких комплексних знань та навичок ставляться до майбутніх фахівців у сфері маркетингу та підприємницької діяльності, які повинні свідомо сприймати та належно використовувати причинно-наслідкові зв’язки у процесі формування тривалих конкурентних переваг.
Цілі: Формування у здобувачів вищої освіти управлінського мислення, фахових компетентностей із застосування технології брендингу в різноманітних сферах бізнесу.
Оцінювання: Залік
Теми: Розділ 1. Теоретичні засади брендингу
Тема 1. Сутність та еволюція брендингу
Тема 2. Брендинг як маркетингова концепція
Тема 3. Маркетингові дослідження брендингу

Розділ 2. Прикладні аспекти брендингу
Тема 4. Моделі формування та розвитку бренду
Тема 5. Позиціювання бренду
Тема 6. Марочне бачення, стратегія та сприйняття споживачів
Тема 7. Особливості брендингу у різних сферах товарного обігу
Ресурси: 1. Годин А. М. Брендинг : учеб. пособие / А. М. Годин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорація «Дашков и К°», 2013.
2. Макашева З. М. Брендинг: учеб. пособие / З. М. Макашева, М. О. Макашев. – СПб.: Питер, 2011.
3. Мороз О. В. Теорія сучасного брендингу / О. В. Мороз, О. В. Пашенко. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2003.
4. Чернышева А. М. Брендинг: ученик для бакалавров / А. М. Чернышева, Т. Н. Якубова. – М. : Изд. Юрайт, 2014.
Метод навчання: Лекції
Мова: Українська
Викладачі: Ірина Юріївна Мелушова
Розділ: 9
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися