Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Комплексний тренінг циклу професійної та практичної підготовки"
Опис: Формування ефективної вітчизняної економіки та інтеграція України у світове господарство потребує нового глибокого розуміння ринкових механізмів, закономірностей поведінки споживачів та конкурентів, основ стратегічного планування та контролю. За цих умов значно зростають вимоги до підготовки майбутніх фахівців з маркетингу, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі маркетингової діяльності, які орієнтуються в економічному та правовому просторі функціонування підприємницьких структур, вміють оцінювати ступінь ризику та приймати адекватні управлінські рішення.
Одним із засобів посилення практичної спрямованості підготовки фахівців з маркетингу, активізації їх творчої діяльності є комплексний тренінг циклу професійної та практичної підготовки, який є підґрунтям гармонізації методології досліджень маркетингового стратегічного планування та практики їх застосування під час обґрунтування управлінських рішень.
Цілі: Закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих в процесі навчання, формування вмінь і навичок використання професійних компетентностей з маркетингу в практичній діяльності підприємства.
Оцінювання: Залік
Ресурси: 1. Бірта Г. О. Методологія та організація маркетингових досліджень : навч. посібник // Г. О. Бірта. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 142 с.
2. Вінніченко І. І. Маркетинг : практикум : навч. посібник для студ. вузів / І. І. Вінніченко [та ін.]. – Донецьк : Юго-Восток, 2013. – 407 с.
3. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством: Графічне моделювання : навч. посібник / В. Г. Герасимчук. - К. : КНЕУ, 2000. - 360 с.
4. Гиляровская Л. Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : учебник / Л. Т. Гиляровская. [и др.]. – М. : Велби; Проспект, 2006. – 360 с.
5. Глиберт А. Маркетинговые исследования / А. Глиберт, А. Черчиль. – Спб.: Питер, 2000. – 459 с.
6. Гончаров С. М. Практикум з маркетингу : навч. посібник / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 208 с.
7. Горбенко В. О. Логістика : нaвч. посібник / В. О. Горбенко. – К. : Знання, 2014. - 315 с.
8. Диксон Питер Р. Управление маркетингом: учебн. пособие / П. Диксон; Пер. с англ. – М.: Бином, 1998. - 560с.
9. Жегус О. В. Теорія та практика ціноутворення у системі маркетингу: монографія / О. В. Жегус, Л. О. Попова, Т. М. Парцирна. – Х.: ХДУХТ, 2013. – 250 с.
10. Жегус О. В. Маркетингові дослідження : навч. посібник / О. В. Жегус, Т. М. Парцирна. – Х. : ФОП Іванченко І.С., 2016. – 237 с.
11. Ілляшенко С. М. Маркетингова товарна політика : посібник / С. М. Ілляшенко. – К. : Університетська книга, 2013. – 284 с.
12. Йеннер Т. Маркетинговое планирование / Т. Йеннер; пер. с нем. – Х. : Из-во Гуманитарный Центр, 2010. – 276 с.
13. Кеворков В. В. Практику по маркетингу : учеб. пособие / В. В. Кеворков, Д. В. Кеворков. – М. : КНОРУС, 2005. – 416 с.
14. Кіндрацька Г. І. Основи стратегічного менеджменту: навч. посібник / Г. І. Кіндрацька. – Львів: Кінапрі ЛТД, 2000. – 319 с.
15. Корінєв В. Л. Цінова політика підприємства: монографія / В. Л. Корнієв. – К.: КНЕУ, 2001. – 257 с.
16. Крикавський Є. В. Маркетингові дослідження / Є. В. Крикавський, Н. С. Косар, О. Б. Мник, О.А. Сорока. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2004. – 288 с.
17. Курбан О. В. PR у маркетингових комунікаціях : навч. посібник / О. В. Курбан. – К.: Кондор, 2014. – 246 с.
18. Липчук В. Маркетинг : підручник / В. Липчук, Р. Дудяк, С. Бругіль, Я. Янишин. – Львів : Магнолія 2006. – 2013. – 456 с.
19. Маркетинг : бакалаврський курс : навч. посібник / за заг. ред. С. М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2014. – 976 с.
20. Маркетингова цінова політика : нвч. посібник / С. В. Ковальчук [та ін.]. – Львів : Новий Світ, 2014. – 352 с.
21. Михайлова М. В. Маркетингове планування в підприємствах ресторанного господарства : монографія / М. В. Михайлова, О. В. Жегус. – Х.: Видавництво Іванченка І. С., 2015. – 229 с.
22. Окландер М. А. Поведінка споживача : навч. посібник / М. А. Окландер. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 225 с.
23. Полторак В. А. Маркетингові дослідження : навч. посібник / В. А. Полторак. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 208 с.
24. Примак Т. О. PR для менеджерів та маркетологів : навч. посібник / Т. О. Примак. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 202 с.
Мова: Українська
Викладачі: Ірина Юріївна Мелушова
Розділ: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися