Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Маркетингові дослідження в ресторанному господарстві"
Опис: Дисципліна передбачає вивчення основних теоретичних положень маркетингових досліджень в ресторанному господарстві; визначення місця маркетингових досліджень в структурі управління та функціонування підприємства харчування; вивчення процесу маркетингових досліджень, особливостей маркетингової інформації, використання кількісних та якісних методів дослідження, процесу проведення експерименту в закладах харчування; організація маркетингового дослідження методом анкетного опитування для вивчення особливостей попиту та поведінки споживачів; вивчення елементів комплексу маркетингу закладів ресторанного господарства, формування вмінь творчого пошуку резервів удосконалення діяльності підприємства ресторанного господарства на основі даних маркетингових досліджень.
Цілі: Метою дисципліни є формування системи знань про сутність і зміст маркетингових досліджень в ресторанному господарстві як джерела цінної інформації для прийняття управлінських рішень в умовах ринкової економіки та конкуренції, а також засвоєння студентами теорії і практики здійснення маркетингових досліджень у сфері вивчення покупців, конкурентів, потенціалу підприємства та резервів його маркетингового розвитку.
Оцінювання: Перевірка та оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється шляхом проведення контрольних заходів, за даними поточного та підсумкового контролю. Ці види контролю тісно взаємопов’язані та організовуються таким чином, щоб стимулювати ефективну самостійну роботу і забезпечити об’єктивне оцінювання рівня знань студентів. До них належать: усне опитування, презентація доповідей, консультації, співбесіда, перевірка виконання самостійної роботи, проміжний контроль зі змістових розділів, залік.
Теми: Тема 1. Маркетингові дослідження їх сутність та місце в діяльності закладів ресторанного господарства.
Сутність принципи та функції маркетингових досліджень. Типи і види маркетингових досліджень.
Основні напрями маркетингових досліджень в закладах ресторанного господарства
Тема 2. Процес маркетингового дослідження.
Основні етапи проведення маркетингового дослідження. Критерії прийняття рішення щодо проведення дослідження. Типові питання і завдання на окремих етапах маркетингового дослідження
Тема 3. Інформація в маркетингових дослідженнях
Види маркетингової інформації. Джерела отримання маркетингової інформації. Маркетингова інформаційна система, її елементи.
Сучасні технології маркетингових досліджень в ресторанному господарстві.
Тема 4. Кількісні і якісні методи маркетингових досліджень, їх характеристика.
Класифікація методів збору даних для маркетингових досліджень. Аналіз документів, їх види в маркетингових дослідженнях. SWOT- аналіз. Спостереження як метод МД. Опитування як метод одержання первинної інформації. Види запитань, правила їх формулювання. Виміри у маркетингових дослідженнях.
Тема 5. Організація та проведення вибіркових
маркетингових досліджень
Процедура організації маркетингового дослідження. Етапи розробки вибіркового плану дослідження. Типи і види вибірки.
Методи визначення обсягу вибірки та помилки вибірки
Тема 6. Сутність, напрямки та завдання маркетингового дослідження ринку.
Сутність, напрямки та методи маркетингового дослідження
ринку. Кон’юнктурні дослідження ринку. Прогнозування тенденцій розвитку ринку
Тема 7. Дослідження поведінки споживачів закладів ресторанного господарства.
Дослідження купівельної поведінки споживачів. Сегментація споживачів за системою VALS. Рівень задоволеності споживачів закладів ресторанного господарства.
Тема 8. Дослідження маркетингової діяльності закладів ресторанного господарства
Дослідження товарної політики. Дослідження цінової політики.
Дослідження збутової політики. Дослідження реклами та стимулювання збуту.
Метод навчання: Використовуються наступні методи навчання:
− методи організації та здійснення навчальної діяльності: словесні (розповідь, бесіда, лекція), наочні (показ, демонстрація), практичні, репродуктивні і проблемні; самостійної роботи і роботи під керівництвом викладача;
− методи стимулювання і мотивації навчання: методи формування інтересу (аналіз проблемних ситуацій), методи формування відповідальності в навчанні (роз'яснення суспільної і особистої значущості навчання, пред'явлених вимог до виконання завдань);
− методи контролю і самоконтролю (усний і письмовий контроль, фронтальний і диференційований, поточний і підсумковий).
Мова: Українська
Викладачі: Оксана Афанасьєва
Розділ: 8
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися