Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Менеджмент організацій"
Опис: для освітнього ступеня магістр спеціалізації Менеджмент організацій і адміністрування складена відповідно до Освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки та профілю спеціальності 073 Менеджмент
Цілі: Метою викладання навчальної дисципліни Менеджмент організацій: в аспекті моделювання управлінських процесів є оволодіння теорією та практикою результативного управління організацією у мінливих умовах соціально-економічного оточення.
Оцінювання: Перевірка та оцінювання знань студентів з дисципліни проводиться кількома методами:
1. Поточний контроль:
а) оцінювання знань студентів під час семінарських і практичних занять;
б) оцінювання знань з використанням поточних тематичних тестів;
в) оцінювання завдань самостійної роботи;
г) оцінювання завдань індивідуальної роботи.
2. Модульний контроль:
а) оцінювання знань на основі блочно-модульних тестів;
б) проведення письмових контрольних робіт за модулями дисципліни.
3. Семестровий контроль:
а) проведення екзамену.
Теми: Тема 1. Системна модель менеджменту організації
Тема 2. Еволюція організації
Тема 3. Організаційний механізм менеджменту організації
Тема 4. Організаційний інжиніринг
Тема 5. Організаційний дизайн
Тема 6. Управлінські моделі
Тема 7. Керівництво в організації
Тема 8. Ризикозахищеність організації
Тема 9. Управління результативністю менеджменту організації
Ресурси: 1. Пічугіна Т.С., Ткаченко О.П., Ткачова С.С. Менеджмент організації: навчальний посібник / Харк.держ.ун-т харч.та торгівлі – Х.: ХДУХТ, 2015. – 228 с.
2. Пічугіна Т.С., Ткачова С.С., Ткаченко О.П. Стратегічний менеджмент: навчальний посібник / Харк.держ.ун-т харч.та торгівлі – Х.: ХДУХТ, 2009. – 215с.
4. Мальська М. П. Управління діяльністю підприємств корпоративного типу (АТ і ТзОВ) : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько ; Львівський національний університет ім. Івана Франка. - К.: ЦУЛ, 2013. - 290 с.
5. Мунін Г.Б., Карягін Ю.О. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу: Навч. посіб .: Кондор, 2008. – 245 с.
6. Осовська Г.В. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. - К. : Кондор, 2013. - 376 с
Метод навчання: Оглядові лекції – спрямовані на надання студентам значного обсягу систематизованого матеріалу з урахуванням різних наукових підходів.
Лекції супроводжуються візуальними матеріалами
Проблемні лекції – спрямовані на розвиток логічного мислення студентів і характеризуються поєднанням теоретичного матеріалу з визначенням проблем реалізації проектів. Під час лекцій студентам пропонується декілька варіантів вирішення вказаних проблем для самостійного обґрунтування оптимального варіанту.
Лекції супроводжуються візуальними матеріалами
Семінари-дискусії - передбачають обмін думками і поглядами студентів з приводу питань теми, розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших студентів, критично підходити до власних поглядів
Тренінг – (моделювання конкретного завдання, відпрацювання методики його виконання), ділова гра. Презентації – виступи студентів перед аудиторією - використовуються для представлення певних результатів індивідуальної, самостійної роботи або роботи малої групи.
Робота з навчальною, науковою, методичною літературою з підприємництва, з періодичними галузевими виданнями. Здійснення пошуку інформації у мережі Інтернет.
Мова: Українська
Викладачі: Ольга Ткаченко
Розділ: 52, Тести: 4, Проекти: 4
Матеріал дисципліни
20,00$ Додати в кошик