Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Харчові технології"
Опис: Дисципліна є необхідною складовою підготовки бакалавра за 181 “Харчові технології”.
Вона призначена як базова для виконання науково-дослідної роботи студентів, курсових, дипломних проектів та робіт за спеціалізацією „Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів”.
Вивчення дисципліни включає лекції, лабораторні заняття, індивідуальні завдання, тестові завдання, колоквіуми та самостійну роботу студентів з підручниками і навчально-методичною літературою, виконання курсового проекту.
Об’єктом вивчення є технологiї продукції харчової промисловості.
Предмет вивчення даної дисципліни пов'язаний з розглядом технологічних процесів, операцій та режимів одержання продукції харчової промисловості з урахуванням особливостей зберігання, транспортування, показників якості, які нормуються нормативною документацією.
Цілі: Надання студентам ґрунтовних теоретичних знання з питань, пов’язаних iз переробною і харчовою промисловiстю Україні, технологiєю та технiкою окремих її галузей, які зможуть забезпечити їх кваліфіковану участь у вирішенні проблем харчової промисловості.
При цьому переслідується урахування трьох взаємопов’язаних питань, а саме:
навчальних – глибоке та міцне засвоєння студентами наукових знань з технології продукції харчової промисловості, спеціальних і загально навчальних вмінь і навичок;
розвивальних – розвиток мови, мислення, пам’яті, творчих здібностей, рухової і сенсорної системи;
виховних – формування світогляду, моралі, відповідального відношення до майбутньої професії тощо.
Оцінювання: Контроль засвоєння матеріалу здійснюється на підсумкових заняттях та на іспиті. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за 100-бальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих розділів.
Теми: Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. «Технологія бродильних виробництв»
2. «Технологія жирів та жиропродуктів»
3. «Технології цукру та цукристих продуктів»
4. «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»
5. «Технологія консервів, плодів та овочів»
6. «Технологія молока та молочних продуктів»
7. «Технологія зберігання та переробки зерна»
8. «Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби»
Ресурси: 1. Загальні технології харчових виробництв: Підручник / В.А. Домарецький. М.М. Калакура, Л.Ф. Романенко та ін. – К.: Університет «Україна». 2010. - 814 с.
2. Технология пищевых производств /Под ред. А.П. Нечаева. – М.: КолосС, 2007. – 768 с.
3. Технологія борошняних кондитерських і хлібобулочних виробів: Навчальний посібник / За заг. ред. Г.М. Лисюк.- Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – 464 с.
4. Технологія переробки молока: Навчальний посібник / Ф.В.Перцевий, П.В. Гурський, О.О. Гринченко О.О. та ін. – Харків: ХДУХТ, 2006. 378 с.
5. Одарченко А.М. Товарознавство молочних виробів [Текст]: підручник / А.М.Одарченко; ХДУХТ.- Харків, «Міськдрук». 2010.- 391 с.
6. Загальна технологія харчових виробництв у прикладах і задачах: Підручник / Л.І. Товажнянський, С. І. Бухкало, П.О. Капустенк, та ін. – К.: ЦНЛ, 2005. – 469 с.
7. Осейко М.І. Технологія рослинних олій: Підручник. – К.: Варта. – 2006. – 233с.
8. Технологія сахара. Сапронов А.Р., Сапронова Л.А., Ермолаев С.В. – Пищевая пром-сть, 2012. – 296 с.
9. Дробот В.І Технологія хлібопекарського виробництва. - К.: Логос, 2002. - 365 с.
10. Технология кондитерских изделий. Олейникова А., Аксенова Л., Магомедов Г.- М.: Изд-во РАПП, 2010 .- 670 с.
11. Бутковский В.А. Современная техника и технология производства муки. – М.: ДеЛи принт, 2006. – 319 с.
12. Егоров Г.А. Технология муки. Практический курс. – М.: ДеЛи принт, 2007. – 143 с.
13. Устименко Т.В. Практикум оценки качества зерна и зернопродуктов. – М.: ДеЛи принт, 2007. – 176 с.
14. Антипова, Л. В. Методы исследования мяса и мясних продуктов : уч. пос. / Л.В. Антипова, И.А. Глотова. – М.: Колос, 2004. - 571 с.
15. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов : учебник / Л.Г. Винникова. – К.: «ИНКОС», 2006. – 600 с.
16. Гущин В.В. Технология полуфабрикатов из мяса птицы : уч. пос. / В.В. Гущин. Б.В. Кулишев. - М.: Колос, 2002. – 200 с.
17. Рогов Н.А. Общая технология мяса и м’ясопродуктів : учебник / Н.А. Рогов, А.Г. Забашта, Г.П. Казюлин. - М.: Колос, 2000. – 367 с.
18. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов / Л.Г. Винникова. – Киев: Фирма «ИНКОС», 2006. – 600 с.
19. Янчева М.О. Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса і м’ясопродуктів / М.О. Янчева, Л.В. Пешук, О.Б. Дроменко– К.: Центр учбової літератури, 2009. – 304 с.
20. Касьянов Г.И. Технология переработки рыбы и морепродуктов: Учебное пособие / Г.И. Касьянов, Е.Е. Иванова, А.Б. Одинцов и др. – Ростов-на-Дону: Издательский центр «Март», 2001. – 416 с.
21. Коробейник А.В. Технология переработки и товароведение рыбы и рыбных продуктов / А.В. Коробейник. – Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс», 2002. – 288 с.
Мова: Українська
Викладачі: Майя Володимирівна Артамонова, Наталія Вячеславівна Гревцева, Катерина Рубенівна Касабова, Анна Едуардівна Радченко, Ольга Володимирівна Самохвалова
Записатися Записатися