Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Актуальні проблеми технології галузі"
Опис: Галузь знань: 18 «Виробництво та технології».
Спеціальність: 181 «Харчові технології».
Освітньо-професійна програма «Технології харчових продуктів тваринного походження».
Освітній рівень: бакалавр.
Кількість кредитів для денної форми навчання – 3.
Загальна кількість годин – 90.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4,0; самостійної роботи студента – 4,0.
Цілі: Мета дисципліни полягає у визначенні рівня розвитку м’ясопереробної промисловості в умовах прискореного науково-технічного прогресу галузі, в наданні майбутнім фахівцям галузі теоретичних основ та практичних навичок вирішення проблем підприємств галузі.
Оцінювання: Вид контролю - залік
Теми: Дисципліна містить 3 розділи та 9 тем
Ресурси: 1. Янчева М.О., Желєва Т.С. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Актуальні проблеми технології галузі» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» (освітньої програми «Технології харчових продуктів тваринного походження») ступеня вищої освіти бакалавр // Харків: ХДУХТ, 2018.
2. Баль-Прилипко Л. В. Актуальні проблеми галузі : підручник. – Київ, 2010 – 374 с.
3. Іваненко Ф. В. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц [Електронний ресурс] / Ф. В. Іваненко. – К. : КНЕУ, 2014. – 125 с.
4. Технологія м’яса та м'ясних продуктів : підручник / [М. М. Клименко та ін.]. – К. : Вища освіта, 2006. – 640 с.
Метод навчання: Лекції; виконання робіт (завдань) на лабораторному занятті; консультування та обговорення матеріалу лабораторного заняття методом «круглого столу»; проведення семінарів-дискусій; консультування під час написання реферату; використання презентацій лекційного та лабораторного матеріалу у вигляді слайд-шоу та плакатів.
Мова: Українська
Викладачі: Тетяна Желєва, Марина Олександрівна Янчева
Розділ: 14, Тести: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися