Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Товарознавство книги"
Опис: Дисципліна «Товарознавство книги» викладається для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», спеціалізації «Товарознавство та експертиза в митній справі», ступіню магістр.
Дисципліна спрямована на одержання студентами теоретичних знань, набуття практичних навичок самостійного вирішення завдань щодо функціонування та розвитку сучасної системи знань про книжкові товари, що просувається між організаціями України та у міжнародній торгівлі, в залежності від специфіки країн з транзитною економікою; засвоєння навчального матеріалу стосовно організаційної роботи по виготовленню та продажу книжкових товарів з урахуванням їх товарознавчих властивостей у західній, центральній Європі та в Україні; ознайомлення з аспектами якісних категорій книжок, журналів та іншої поліграфічної продукції, що вироблені у різних частинах світу.
Цілі: Надати майбутнім фахівцям необхідні знання з теоретичних питань стосовно виготовлення книги; привити навички по вивченню асортименту та якості книжкових товарів; ознайомити з методами по виявленню та встановленню факторів, що впливають на формування споживчих властивостей книжкових товарів і збереження їх якості під час надходження до кінцевого споживача; ознайомити з особливостями торгівлі поліграфічними товарами.
Основним завданням дисципліни є засвоєння наступних питань:
- роль товарознавства книги, як наукової дисципліни у розвитку суспільства;
- предмет, об’єкти, зміст і методологія предмета;
- основні елементи оформлення книги;
- види печатного паперу та види печатних фарб;
- порядок виробництва та оформлення книги;
- методи визначення якості книжкових товарів;
- класифікація і асортимент книжкових товарів;
- умови транспортування, зберігання та реалізації товарів;
- чинники, що впливають на якість книжкової продукції під час їх товаропросування до кінцевого споживача;
- дефекти, причини їх виникнення та шляхи їх попередження;
- терміни зберігання та реалізації товарів.
Оцінювання:
Залік. Умовою допуску складання заліку є виконання усіх обов’язкових робіт і завдань, передбачених навчальними планами з дисципліни, що вивчається. При цьому сума набраних балів повинна складати не менше 60 балів
Теми: Розділ 1. Структура, оформлення та виробництво книги та книжкових товарів (складається з 5 тем)
Розділ 2. Апарат видання. Товарознавчі аспекти формування якості книги та товарів поліграфії при виготовленні та зберіганні. Традиції сучасного мистецтва книги.(складається з 5 тем)
Ресурси: літературні джерела, мережа електронних ресурсів Інтернет, візуальне супроводження
Інша інформація:
дисципліна містить 4 кредити, складається з 2-х розділів та 10 тем. Викладається для студентів денної та заочної форм навчання.
Загальна кількість годин – 120
Метод навчання: Лекції, лабораторні заняття, виконання індивідуальних та контрольних робіт, рішення тестових завдань, опрацювання тем відведених на самостійну роботу.
Мова: Українська
Викладачі: Вікторія Олександрівна Акмен, Микола Головко
Розділ: 25, Тести: 10, Проекти: 8
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися