Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Холодильні установки"
Опис: Фахова дисципліна «Холодильні установки», спрямована на формування компетенцій здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування», необхідних для професійної діяльності в галузі холодильної та кліматичної індустрій. Предметом вивчення навчальної дисципліни є об’єкти галузей промисловості, де застосовується штучний холод для проведення різноманітних технологічних операцій та сучасні методи розрахунків, й проектування об’єктів холодильного господарства, де застосовуються помірно низькі температури (до мінус 50о С).
Цілі: формування у студентів сукупності знань та навичок стосовно будови, експлуатації та основ проектування холодильних установок агропромислового комплексу, підприємств торгівлі та інших галузей промисловості, де застосовуються помірно низькі температури (до мінус 50о С).
Оцінювання: Оцінка знань та умінь з дисципліни здійснюється за даними поточного та підсумкового контролю. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності включає контроль теоретичної та практичної підготовки під час проведення навчальних занять. Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту у письмовій формі.
Теми: Програма навчальної дисципліни складається з чотирьох розділів:
1. Установки та системи техніки низьких температур.
2. Споруди, що охолоджуються.
3. Машинні відділення холодильних установок.
4. Проектування холодильних установок.
Метод навчання: При викладанні дисципліни «Холодильні установки» використовуються методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, лекційні заняття проводяться з використанням візуального супроводження з застосуванням мультимедійної техніки.
Практичні заняття з дисципліни проводяться за методикою «Метод конкретних ситуацій» з використанням метода «Робота в команді» – спільна діяльність студентів у групі під керівництвом лідера, що спрямована на вирішення загального поставленого завдання.
Мова: Українська
Викладачі: Олена Володимирівна Петренко
Розділ: 12, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися