Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Управління якістю продукції м`ясопереробних підприємств"
Опис: Галузь знань: 18 «Виробництво та технології».
Спеціальність: 181 «Харчові технології».
Освітньо-професійна програма «Технології харчових продуктів тваринного походження».
Освітній рівень: магістр.
Кількість кредитів для денної форми навчання – 4,0.
Модулів – 2. Змістових модулів – 2.
Загальна кількість годин – 120.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2,5; самостійної роботи студента – 5,0.
Цілі: Метою дисципліни є формування системи теоретичних знань та набуття практичних навичок у сфері організаційної структури, відповідальності, процедур і ресурсів, які забезпечують здійснення загального керівництва якістю продукції м'ясопереробної галузі.
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни застосовується поточний, модульний (за розділами) та підсумковий контроль знань (іспит).
Теми: Розділ 1. Характеристика та взаємозв’язок інструментів управління якістю продукції галузі.
Розділ 2. Системи управління якістю продукції галузі.
Ресурси: 1. Управління якістю переробних і харчових виробництв : навчальний посібник / О. В. Богомолов, О. М. Сафонова, О. І. Шаповаленко, О. І. Черевко, В. П. Богомолова, І. М. Фоміна. – Харків : Еспада, 2006. – 296 с.
2. Онищенко В. М. Управління якістю продукції м'ясопереробних підприємств : опорний конспект лекцій з дисципліни для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» (освітньо-професійна програма «Технології харчових продуктів тваринного походження». – Харків : ХДУХТ, 2019. – 66 с.
Метод навчання: лекції; виконання робіт (завдань) на практичному занятті; консультування та обговорення матеріалу практичного заняття методом «круглого столу»; проведення семінарів-дискусій; консультування під час написання реферату; використання презентацій лекційного та практичного матеріалу у вигляді слайд-шоу та плакатів; застосування каталогів, покажчиків, нормативних документів та технологічних інструкцій, що регламентують використання інструментів та процес управління якістю продукції галузі; застосування електронно-інформаційної бази нормативно-правових та технологічних документів.
Мова: Українська
Викладачі: Вячеслав Миколайович Онищенко, Марина Олександрівна Янчева
Розділ: 11
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися