Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Контроль якості та безпеки продукції галузі"
Опис: Галузь знань: 18 «Виробництво та технології».
Спеціальність: 181 «Харчові технології».
Освітньо-професійна програма «Технології харчових продуктів тваринного походження».
Освітній рівень: бакалавр.
Кількість кредитів для денної форми навчання – 3,5.
Модулів – 2. Змістових модулів – 2.
Загальна кількість годин – 105.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3,5; самостійної роботи студента – 3,5.
Цілі: Метою дисципліни є оволодіння студентами теоретичних знань та набуття навичок з технохімічного контролю якості і безпеки, ідентифікації м’яса та м’ясних продуктів на м’ясопереробних підприємствах під час майбутньої професійної діяльності.
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни застосовується поточний, модульний (за розділами) та підсумковий контроль знань (іспит).
Теми: Змістовий модуль 1. Способи та засоби контролю якості, безпеки та ідентифікації м’яса і м’ясних продуктів.
Змістовий модуль 2. Контроль якості, безпеки та ідентифікація м’яса і м’ясних продуктів.
Ресурси: 1. Янчева М. О. Ідентифікація м’ясних продуктів за нормативними показниками : навчальний посібник / М. О. Янчева, В. М. Онищенко, В. А. Большакова. – Х. : ХДУХТ, 2013. – 202 с.
2. Онищенко В. М. Контроль якості та безпеки продукції галузі [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» (спеціалізація «Технології харчових продуктів тваринного походження»). – Х. : ХДУХТ, 2018. – 60 с.
Метод навчання: лекції; виконання робіт (завдань) на лабораторному занятті; консультування та обговорення матеріалу лабораторного заняття методом «круглого столу»; проведення семінарів-дискусій; консультування під час написання реферату; використання презентацій лекційного та лабораторного матеріалу у вигляді слайд-шоу та плакатів; застосування каталогів, покажчиків, нормативних документів та технологічних інструкцій, що регламентують та характеризують способи та засоби технохімічного контролю якості, безпеки та ідентифікації м’яса і м’ясних продуктів; застосування електронно-інформаційної бази нормативно-правових та технологічних документів.
Мова: Українська
Викладачі: Вячеслав Миколайович Онищенко
Розділ: 13
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик