Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Сировинні ресурси технології галузі"
Опис: Галузь знань: 18 «Виробництво та технології».
Спеціальність: 181 «Харчові технології».
Освітньо-професійна програма «Технології харчових продуктів тваринного походження».
Освітній рівень: бакалавр.
Кількість кредитів для денної форми навчання – 5.
Загальна кількість годин – 150.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4,0; самостійної роботи студента – 4,0.
Цілі: Мета дисципліни полягає у визначенні рівня розвитку тваринництва в умовах прискореного науково-технічного прогресу галузі, в наданні майбутнім фахівцям галузі теоретичних основ та практичних навичок організації раціонального забезпечення сировиною підприємств галузі, залучення до переробки нових види сировинних ресурсів, поглиблення рівня переробки м’ясних сировинних ресурсів у готову продукцію.
Оцінювання: Вид контролю - залік
Теми: Дисципліна містить 2 розділи та 9 тем
Розділ 1. Галузь тваринництва – сировинна база для м’ясопереробної промисловості.
Тема 1. Вступ. Галузь тваринництва – сировинна база для м’ясопереробної промисловості.
Тема 2. Анатомо-фізіологічні характеристики сільськогосподарських тварин.
Тема 3. Скотарство: напрямки продуктивності ВРХ, системи утримання, фізіологічні особливості, м’ясний потенціал галузі.
Тема 4. Свинарство: напрямки продуктивності свиней, системи утримання, фізіологічні особливості, м’ясний потенціал галузі.
Тема 5. Вівчарство та козівництво: напрямки продуктивності ДРХ, системи утримання, фізіологічні особливості, м’ясний потенціал галузі.
Тема 6. Птахівництво і кролівництво: напрямки продуктивності, системи утримання, фізіологічні особливості, м’ясний потенціал галузі.
Тема 7. Конівництво: напрямки продуктивності коней, системи утримання, фізіологічні особливості, м’ясний потенціал галузі.
Розділ 2. Альтернативні та додаткові джерела сировинної бази.
Тема 1. Нетрадиційні види м’ясної сировини.
Тема 2. Рослинництво. Білокмісткі культури та перспективи їх використання в технології м’ясопродуктів.
Ресурси: Сировинні ресурси технології галузі : опорний конспект лекцій [Електронний ресурс] / укладачі Н. Г. Гринченко, Т. С. Желєва – Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2020. – 118 с.
Формування сировинних ресурсів : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 181 «Харчові технології» (освітня програма «Технології харчових продуктів тваринного походження») ступеня вищої освіти бакалавр [Електронний ресурс] / укладачі Н. Г. Гринченко, Т. С. Желєва. – Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2018. – 50 с.
Метод навчання: Використання традиційних та новітніх методичних та інтерактивних засобів навчання:
- консультування та обговорення матеріалу практичного заняття методом «круглого столу»;
- проведення семінарів-дискусій;
- консультування під час написання рефератів;
- демонстрування відео-матеріалів;
- використання презентацій лекційного матеріалу у вигляді слайд-шоу.
Мова: Українська
Викладачі: Тетяна Желєва, Марина Олександрівна Янчева
Розділ: 13, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик