Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Регіональна економіка"
Опис: Це дисципліна, яка досліджує сукупність економічних, соціальних явищ та факторів, що обумовлюють формування й розвиток продуктивних сил і соціальних процесів у межах конкретних регіонів України. Вивчення навчального матеріалу дисципліни сприятиме підвищенню рівня загальноекономічної підготовки спеціалістів, набуття ними професійних навичок самостійного науково-аналітичного опрацювання проблем з позицій регіональних і державних потреб та інтересів.
Цілі: Формування теоретичних знань та надбання з ними фахових компетенцій з питань інтегральної характеристики регіону, визначення його соціально-економічного потенціалу, форм і методів організації виробництва, управління соціально-економічними системами, понять про екологічний моніторинг, екологічні нормативи та стандарти.
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни застосовуються поточний, проміжний та підсумковий контроль знань здобувачів вищої освіти, які проводяться з метою оцінювання результатів на певному етапі навчання. Методи поточного контролю – опитування, тестування, контрольні заміри на семінарських заняттях.
Теми: Розділ 1. Загальні засади регіонального розвитку. Включає 9 тем.
Розділ 2. Сталий розвиток продуктивних сил України та раціональне природокористування. Включає 9 тем.
Ресурси: Рекомендовані літературні джерела з робочої програми: надруковані та електронні матеріали бібліотеки ХДУХТ, інші видання закладів вищої освіти України, переодична література, джерела Інтернет
Інша інформація: Дисципліна відноситься до циклу загальної підготовки. Передбачає поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які здобувачі вищої освіти отримують під час лекцій та семінарських занять, у застосуванні цих знань на практиці, як виконання самостійних або індивідуальних завдань, основними видами яких є - презентація, реферат,ЕСЕ,кейс
Метод навчання: Використовуються наступні методи навчання:
- методи організації та здійснення навчальної діяльності: словесні (розповідь, бесіда, лекція); наочні (показ, демонстрація), практичні, репродуктивні і проблемні; самостійної роботи і роботи під керівництвом викладача;
- методи стимулювання і мотивації навчання: методи формування інтересу (аналіз проблемних ситуацій), методи формування відповідальності в навчанні (роз'яснення суспільної і особистої значущості навчання, висунення педагогічних вимог);
- методи контролю і самоконтролю (усний і письмовий контроль, фронтальний і диференційований, поточний і підсумковий)
Мова: Українська
Викладачі: Неля Федоренко, Оксана Андріївна Кулініч
Розділ: 13, Тести: 4, Проекти: 5
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися