Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Моделювання пріоритетності послуг готельно-ресторанного бізнесу"
Опис: Дисципліниа «Моделювання пріоритетності послуг готельно-ресторанного бізнесу» викладається для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа, на 1 курсі денної та заочної форми навчання. Кількість кредитів ЄКТС: 4,0 – 120 годин
Цілі: Метою викладання дисципліни є формування у студентів навичок щодо моделювання пріоритетності послуг готельно-ресторанного бізнесу, аспектів створення різноманітних презентацій, правил поведінки під час проведення пре-зентацій та необхідного їх програмно-технічного забезпечення.
Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка фа-хівців з таких питань:
‒ теоретичні та науково-практичні аспекти процесу моделювання пріо-ритетності послуг готельно-ресторанного бізнесу
‒ організація і техніка проведення презентації;
‒ основні види та особливості правил поведінки під час проведення пре-зентації.
Студент повинен вміти:
 моделювати пріоритетність послуг готельно-ресторанного бізнесу;
– організовувати проведення презентації.
мати компетентності:
– здатність моделювати пріоритетність послуг готельно-ресторанного бі-знесу;
– здатність аналізувати та організовувати діяльність щодо моделювання та надання послуг у сфері готельно-ресторанного бізнесу.
Оцінювання: До контрольних заходів з дисципліни "Моделювання пріоритетності послуг готельно-ресторанного бізнесу" належать поточний, модульний (проміжний) та семестровий (підсумковий) контролі, які проводяться з метою оцінювання результатів на певному етапі навчання.
Поточний контроль – це оцінювання рівня засвоєння студентом навчального матеріалу під час проведення лекцій, практичних занять та самостійної роботи.
Модульний (проміжний) контроль – це оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу, блоків розділів, винесених на цей контрольний захід. Проводиться під час тижнів модульного контролю за розкладом навчальних занять.
Семестровий (підсумковий) контроль – залік в обсязі навчального матеріалу.
Теми: Дисципліна складається з 2 розділів, які містять 8 тем
Ресурси: Електронні ресурси згідно НМКД
Метод навчання: Словесні, наочні, практичні, репродуктивні (пояснювально-ілюстративні), проблемні, методи формування інтересу, самостійна робота, методи формування відповідальності в навчанні, методи контролю і самоконтролю. Розв’язання завдань. Конспектування лекцій. Самостійна, індивідуальна робота тощо
Мова: Українська
Викладачі: Оксана Давидова, Ксенія Володимирівна Калєнік
Розділ: 21
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик