Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Міжнародні стандарти обслуговування у ГРГ"
Опис: Дисципліниа «Міжнародні стандарти обслуговування в засобах розміщення» викладається для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа, на 1 курсі денної та заочної форми навчання. Кількість кредитів ЄКТС: 4,0 – 120 годин
Цілі: Метою викладання дисципліни є:
‒ формування у студентів цілісної системи знань щодо особливостей організації обслуговування в засобах розміщення відповідно до світових стандартів, міжнародних стандартів обслуговування у готельній індустрії, механізмів управління якістю обслуговування у засобах розміщення, підготовка широко освічених, творчо і критично мислячих фахівців, здатних застосовувати на практиці отримані теоретичні та практичні знання
 надання студентам комплексу спеціальних знань стосовно організаційно-методичних принципів щодо процесу формування та розробки міжнародних стандартів обслуговування в сфері готельного бізнесу, кадрового забезпечення підприємства індустрії гостинності;
 формування у студентів компетентностей фахівців в індустрії гостинності в сучасних умовах.
Оцінювання: До контрольних заходів з дисципліни «Міжнародні стандарти ослуговування в засобах розміщення» належать поточний, модульний (проміжний) та семестровий (підсумковий) контролі, які проводяться з метою оцінювання результатів на певному етапі навчання.
Поточний контроль – це оцінювання рівня засвоєння студентом навчального матеріалу під час проведення лекцій, практичних занять та самостійної роботи.
Модульний (проміжний) контроль – це оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу, блоків розділів, винесених на цей контрольний захід. Проводиться під час тижнів модульного контролю за розкладом навчальних занять.
Семестровий (підсумковий) контроль – це екзамен в обсязі навчального матеріалу.
Теми: Дисципліна складається з 2 розділів, які містять 13 тем.
Ресурси: Електронні ресурси згідно НМКД
Метод навчання: Словесні, наочні, практичні, репродуктивні (пояснювально-ілюстративні), проблемні, методи формування інтересу, самостійна робота, методи формування відповідальності в навчанні, методи контролю і самоконтролю. Розв’язання завдань. Конспектування лекцій. Самостійна, індивідуальна робота тощо
Мова: Українська
Викладачі: Оксана Давидова, Ксенія Володимирівна Калєнік
Розділ: 3
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик