Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Основи наукових досліджень в економіці"
Опис: Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень в економіці» є вибірковою із циклу загальної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
Цілі: - опанування основним категоріальним апаратом щодо методології та організації наукових досліджень;
- набуття знань щодо рівнів науково-методологічного пізнання, змістовних складових методології наукового дослідження;
- засвоєння методичного інструментарію наукових досліджень в економіці;
- ознайомлення з етапами проведення наукових досліджень в економіці;
- набуття вмінь обґрунтовувати наукову проблему, формулювати мету, завдання, елементи наукової новизни дослідження, узагальнювати, формулювати висновки та рекомендації за результатами дослідження;
- вивчення інформаційного забезпечення наукового дослідження та набуття практичних навичок з пошуку та обробки наукової інформації з застосуванням інформаційних технологій.
Оцінювання: Відповідно до умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу оцінювання успішності студентів з дисципліни передбачається в балах.
Теми: ТЕМА 1. НАУКА ЯК СИСТЕМА УЯВЛЕНЬ ПРО СВІТ
ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТЕМА 3. МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТЕМА 4. ЛОГІКА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ТЕМА 5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА В СИСТЕМІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Мова: Українська
Викладачі: Оксана Олександрівна Нестеренко
Розділ: 7, Тести: 3
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися