Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Програма переддипломної практики спеціальності 071 Облік і оподаткування"
Опис: Мета проходження переддипломної практики – поглиблення і закріплення теоретичних знань з дисциплін навчального плану і збір даних для виконання дипломної роботи, придбання та набуття навичок виробничої та професіональної діяльності в сферах ведення бухгалтерського та податкового обліку, проведення аудиту.
Цілі: Оволодіння сучасними методами та формами організації обліку; поглиблення теоретичних знань з фаху; удосконалення навичок практичної діяльності щодо методики, організації та техніки ведення облікових та аналітичних процедур; набуття навичок самостійної роботи для вирішення практичних проблем підприємства з обліку в сучасних умовах господарювання; набуття вмінь адаптації теоретичних положень, методичного інструментарію, викладеного в спеціальній літературі, досвіду обліково-аналітичних робіт в умовах діяльності конкретного підприємства; ознайомлення з програмами комп'ютеризації обліку.
Оцінювання: Контроль знань студентів оцінюється:
1) шляхом перевірки правильності розв'язання завдання та підсумкового звіту з доданими заповненими формами первинних документів, розрахункових документів та форм звітності - за умови проходження внутрішньовузівської практики;
2) шляхом перевірки підсумкового звіту з доданими заповненими формами, первинними документами та щоденника практики, а також захисту звіту - за умов проходження переддипломної практики на підприємстві.
Мова: Українська
Викладачі: Наталія Сергіївна Акімова, Олена Олександрівна Говоруха, Анастасія Кашперська, Ірина Коробкіна, Маргарита Ільченко
Розділ: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися