Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Міжнародна економіка"
Опис: Викладання дисципліни «Міжнародна економіка» полягає у формуванні у студентів системи сучасних теоретичних знань, вмінь і практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.
Цілі: Формування у студентів системи всебічних знань щодо сутності міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку; методів аналізу політико-правового, економічного, соціально-культурного середовища та інфраструктури міжнародної економічної діяльності; особливостей регулювання міжнародних економічних відносин; міжнародної валютної системи, методології міжнародних розрахунків; процесів міжнародної економічної інтеграції; набуття вмінь використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України.
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» застосовується поточний, проміжний та підсумковий контроль знань студентів, які проводяться з метою оцінювання результатів на певному етапі навчання. Методи поточного контролю – опитування, тестування, контрольні роботи на семінарських та практичних заняттях. Методи проміжного контролю – контрольна робота. Методи підсумкового контролю за дисципліною – залік, екзамен.
Теми: Тема 1. Міжнародна економічна система
Тема 2. Національні економіки та їх взаємодія
Тема 3. Міжнародна економічна діяльність
Тема 4. Теорія міжнародної торгівлі
Тема 5. Світовий ринок товарів та послуг
Тема 6. Міжнародний науково-технологічний обмін
Тема 7. Міжнародна торгова політика
Тема 8. Світовий фінансовий ринок
Тема 9. Прямі інвестиції і міжнародне виробництво
Тема 10. Міжнародне портфельне інвестування
Тема 11. Міжнародний кредит
Тема 12. Світовий ринок праці
Тема 13. Міжнародна трудова міграція
Тема 14. Теорії валютних курсів
Тема 15. Світовий валютний ринок
Тема 16. Світова валютна система
Тема 17. Міжнародні розрахунки
Тема 18. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага
Тема 19. Міжнародна регіональна інтеграція
Тема 20. Європейська економічна інтеграція
Тема 21. Глобалізація економічного розвитку
Тема 22. Інтеграція України у світову економіку
Ресурси: Список основної та додаткової літератури до курсу «Міжнародна економіка» включає наукові, практичні та навчальні матеріали, опубліковані в періодичних виданнях, що характеризують історію формування, сучасний стан і перспективи розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин, а також основні адреси в Internet, де висвітлюються проблеми міжнародних економічних відносин.
Інша інформація: Основними видами індивідуальних завдань з дисципліни є виконання реферату «Аналіз механізму участі конкретної (обраної) країни у системі міжнародних економічних відносин» та курсової роботи. Мета виконання курсової роботи є – поглиблення теоретичних знань, набутих студентами у процесі вивчення дисципліни «Міжнародна економіка», докладне дослідження економічних процесів, що відбуваються у сфері міжнародного бізнесу, набуття навичок аналізу міжнародної економічної діяльності країн світу у сучасному глобальному середовищі.
Метод навчання: Методи навчання на лекціях – пояснювально-ілюстративна лекція з елементами проблемної, лекція-бесіда, словесний метод, метод схематичного подання матеріалу, проблемно-логічний метод; на семінарських заняттях – метод розгорнутої бесіди та дискусії, метод самоконтролю, метод «круглого столу».
Мова: Українська
Викладачі: Галина Георгіївна Лисак, Оксана Андріївна Кулініч, Наталія Григорівна Ушакова
Розділ: 114, Тести: 15, Проекти: 2
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися