Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Організація в ресторанному господарстві (Організація виробництва)"
Опис: Дисципліна "Організація в ресторанному господарстві" (Виробництво) викладається на 4 курсі денної та заочної форми здобуття освіти.
Цілі: Метою викладання дисципліни є:
 формування у студентів системи знань про основи організації роботи за-кладів ресторанного господарства;
 надання студентам комплексу спеціальних знань стосовно особливостей організації виробництва продукції ресторанного господарства; раціональної органі-зації праці на підприємствах з метою ефективного їх використання з прийняття рі-шень щодо визначення стану та перспектив організації роботи закладів ресторан-ного господарства в умовах ринкових відносин;
 формування у студентів компетенцій фахівців галузі ресторанного госпо-дарства в нових ринкових умовах.
Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка фахі-вців з таких питань:
 основи організації роботи закладів ресторанного господарства;
 організація постачання закладів ресторанного господарства;
 організація складських процесів з елементами логістики;
 організація тарного господарства;
 особливості організації виробництва кулінарної продукції у ринкових умовах;
 раціональна організація праці у закладах ресторанного господарства.
Інтегрований підхід до викладання дисципліни «Організація в ресторанному господарстві» дозволяє сформувати у студентів такі знання та навички.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
 види послуг, які надаються у закладах ресторанного господарства;
 типи та класифікацію закладів ресторанного господарства;
 види та форми продовольчого, матеріально-технічного забезпечення за-кладів ресторанного господарства;
 основні функції оперативного планування виробництва;
 особливості організації роботи заготівельних цехів;
 особливості організації роботи доготівельних цехів;
 особливості організації спеціалізованих та допоміжних цехів;
 основні тенденції раціональної організації праці у закладах ресторанного господарства.
Студент повинен вміти:
 моделювати виробничо-торговельну структуру закладу ресторанного гос-подарства;
– визначати потреби закладу ресторанного господарства у продовольчих товарах та предметах матеріально-технічного призначення, а також моделювати умови укладання угод із закупівлі товарних ресурсів.
– системно аналізувати та розробляти виробничу програму закладів ресто-ранного господарства різних типів;
– моделювати раціональну організацію робочих місць із виготовлення напі-вфабрикатів, страв, кулінарних та кондитерських виробів у закладах ресторанного господарства;
– розробляти раціональні режими праці та відпочинку працівників закладів ресторанного господарства;
– досліджувати трудові процеси працівників галузі та визначати ефектив-ність використання робочого часу; розробляти план організаційно-технічних захо-дів, спрямованих на покращення використання робочого часу.
мати компетентності:
– здатність використовувати на практиці основи діючого законодавства та відстежувати зміни в ньому;
– здатність планувати, організовувати та управляти технологічним процесом виробництва у закладах ресторанного господарства;
– здатність аналізувати та організовувати діяльність щодо надання послуг у сфері ресторанного бізнесу;
– здатність управляти підприємством, приймати рішення у господарській діяльності суб’єктів ресторанного бізнесу;
– здатність використання новітніх галузевих досягнень щодо якісного забез-печення процесу надання послуг ресторанного господарства та конкурентоспро-можності підприємства.
Оцінювання: До контрольних заходів з дисципліни «Організація в ресторанному господарстві» належать поточний, модульний (проміжний) та семестровий (підсумковий) контролі, які проводяться з метою оцінювання результатів на певному етапі навчання.
Поточний контроль – це оцінювання рівня засвоєння студентом навчального матеріалу під час проведення лекцій, практичних занять та самостійної роботи.
Модульний (проміжний) контроль – це оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу, блоків розділів, винесених на цей контрольний захід. Проводиться під час тижнів модульного контролю за розкладом навчальних занять.
Семестровий (підсумковий) контроль – це екзамен в обсязі навчального матеріалу.
Теми: Теми: Дисципліна складається з 3 розділів, які містять 17 тем
Ресурси: Підручник "Організація в галузі", "Організація ресторанного господарства", електронні ресурси згідно НМКД
Інша інформація: Дисципліна Організація в ресторанному господарстві спирається на дисципліни: Товарознавство, Технологія продукції ресторанного господарства, Стандартизація, сертифікація і метрологія, Устаткування, Гігієна, санітарія і мікробіологія в галузі
Метод навчання: Словесні, наочні, практичні, репродуктивні (пояснювально-ілюстративні), проблемні, методи формування інтересу, самостійна робота, методи формування відповідальності в навчанні, методи контролю і самоконтролю. Розв’язання завдань. Конспектування лекцій. Самостійна, індивідуальна робота тощо
Мова: Українська
Викладачі: Оксана Давидова
Розділ: 24, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися