Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Організація в ресторанному господарстві (Організація обслуговування)"
Опис: Навчальна дисципліна «Організація в ресторанному господарстві» викладається на першому (бакалаврському) рівні, на 4 курсі денної та заочної форми здобуття освіти. Кількість кредитів ЄКТС: 4,0 – 120 годин
Оцінювання: До контрольних заходів з дисципліни «Організація в ресторанному господарстві» належать поточний, модульний (проміжний) та семестровий (підсумковий) контролі, які проводяться з метою оцінювання результатів на певному етапі навчання.
Поточний контроль – це оцінювання рівня засвоєння студентом навчального матеріалу під час проведення лекцій, практичних занять та самостійної роботи.
Модульний (проміжний) контроль – це оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу, блоків розділів, винесених на цей контрольний захід. Проводиться під час тижнів модульного контролю за розкладом навчальних занять.
Семестровий (підсумковий) контроль – це екзамен в обсязі навчального матеріалу.
Ресурси: Підручник "Організація ресторанного господарства", "Ресторанний менеджмент", електронні ресурси згідно НМКД
Метод навчання: Словесні, наочні, практичні, репродуктивні (пояснювально-ілюстративні), проблемні, методи формування інтересу, самостійна робота, методи формування відповідальності в навчанні, методи контролю і самоконтролю. Розв’язання завдань. Конспектування лекцій. Самостійна, індивідуальна робота тощо
Мова: Українська
Викладачі: Оксана Давидова
Розділ: 3
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися