Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Технологія м'ясних продуктів функціонального призначення"
Опис: Завдання дисципліни:
- дослідити методологічні аспекти конструювання харчових продуктів функціонального призначення;
- науково обґрунтувати новітні технології харчових продуктів функціонального призначення на основі функціональних композицій із сировини рослинного та тваринного походження.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- основні напрямки конструювання харчових продуктів функціонального призначення;
- характеристику основних груп функціональних добавок, що використовуються у технологіях харчових продуктів;
- відомості про рівень науково-технологічних розробок в області виробництва функціональних харчових продуктів, нових принципів переробки, збереження та удосконалення виробничих потоків.
вміти:
- аналізувати та характеризувати технологічні властивості основної та допоміжної сировини, яка використовується у технологіях функціональних харчових продуктів;
- аналізувати технологічні процеси окремих технологій, які впливають на біологічну цінність харчових продуктів;
- провести лабораторний аналіз готової продукції на наявність функціональних компонентів, та проаналізувати втрати під час технологічної обробки;
- надавати рекомендації, щодо удосконалення технології виробництва харчових продуктів, з метою підвищення їх харчової та біологічної цінності.
Цілі: Розкрити спектр питань з новітніх технологій харчових продуктів функціонального призначення.
Оцінювання: Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю і підсумкового контролю знань (іспиту). Оцінювання дисципліни здійснюється за 100-бальною шкалою.
Теми: Дисципліна містить 2 розділи та 7 тем.
Ресурси: Навчальні посібники, підручники, методичні рекомедації, автореферати, монографії, журнали, електронні ресурси, Накази Кабінету Міністрів України
Метод навчання: Використовуються наступні методи навчання:
– методи організації та здійснення навчальної діяльності: словесні (розповідь, бесіда, лекція), наочні (показ, демонстрація), практичні, репродуктивні і проблемні, самостійна робота і робота під керівництвом викладача;
– методи стимулювання і мотивації навчання: методи формування інтересу (пізнавальні ігри, аналіз проблемних ситуацій), методи формування відповідальності в навчанні (роз’яснення суспільної і особової значущості навчання, пред'явлення педагогічних вимог);
– методи контролю і самоконтролю (усний і письмовий контроль, лабораторні і практичні роботи, машинний і безмашинний програмований контроль у вигляді тестів, фронтальний і диференційований, поточний і підсумковий).
Для активації і інтенсифікації навчального процесу використовуються інтерактивні засоби навчання. Наочність окремих технологій забезпечується демонструванням плакатів, фотоальбомів, компакт-дисків, відеокасет тощо.
Мова: Українська
Викладачі: Тетяна Желєва
Розділ: 10, Тести: 4, Проекти: 3
Матеріал дисципліни
20,00$ Додати в кошик