Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю"
Опис: дисципліна «Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю» призначена для студентів напряму підготовки 181 «Харчові технології» спеціалізації «Харчові технології продуктів з рослинної сировини та молока для підприємств харчового бізнесу».
Завданнями дисципліни є: набуття студентами теоретичних знань з основ метрологічного та нормативного забезпечення управління якістю продукції в галузі харчопереробної промисловості; категорій та видів нормативних документів, принципів їх розробки та затвердження, організації робіт зі стандартизації, основних принципів структури і правил Української державної системи сертифікації (УкрСЕПРО), управління якістю продукції харчових продуктів на основі принципів ХАССП.
Цілі: формування та засвоєння майбутніми фахівцями-технологами знань з основ метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю сировини та готової продукції, формування практичних навичок та вмінь, які забезпечать більш глибоке засвоєння спеціальних дисциплін, навичок щодо роботи з відповідною правовою базою та нормативною документацією, а також прийняття або оцінки правильності рішень з питань технічного регулювання забезпечення якості під час майбутньої професійної діяльності у харчопереробній промисловості.
Оцінювання: Поточний котроль: здійснюється з метою визначення якості підготовки студентів до практичних або семінарських занять, виконання домашніх завдань, рефератів, контрольних і розрахункових робіт під час проведення цих занять і при захисті виконаних студентами робіт.

Підсумковий контроль: іспит з метою визначення рівня засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу з відповідної навчальної дисципліни в обсягу, передбаченому робочою програмою.
Теми: Змістовий модуль 1. «Метрологічне забезпечення якості продукції та державна система стандартизації».
Змістовий модуль 2. «Підтвердження відповідності якості продукції в державній системі сертифікації УкрСЕПРО та системи управління якістю продукції».
Ресурси: Рекомендована базова та допоміжна література, методичне забезпечення (навчальні відеофільми, електронні презентації, наглядні та демонстраційні засоби навчання).
Метод навчання: При викладанні дисципліни «Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю» використовуються наступні методи навчання:
- методи організації та здійснення навчальної діяльності: словесні (розповідь, бесіда, лекція), наочні (показ, демонстрація), практичні, репродуктивні і проблемні, самостійна робота під керівництвом викладача;
- методи стимулювання і мотивації навчання: методи формування інтересу (аналіз проблемних ситуацій). Методи формування відповідальності у навчанні (роз’яснення значущості навчання, пред’явлення педагогічних вимог);
- методи контролю і самоконтролю (усний і письмовий контроль, фронтальний і диференційований, поточний і підсумковий).
Під час викладання дисципліни «Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю» для активізації навчального процесу передбачене застосування сучасних навчальних технологій, таких як проблемні лекції, семінари-дискусії, ділові ігри.
Мова: Українська
Викладачі: Катерина Сергіївна Балабай, Галина Анатоліївна Селютіна
Розділ: 16
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися