Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Інноваційний інжинірінг підприємств з переробки рослинної сировини та молока"
Опис: Метою дисципліни «Інноваційний інжиніринг підприємств з переробки рослинної сировини та молока» є підготовка студентів до інженерно-технологічної діяльності за рахунок одержання знань і навичок з вирішування різних проблем технологічного та проектного характеру, що виникають під час виробництва традиційних і нових продуктів.
Предметом вивчення дисципліни є інженерна діяльність, пов’язана з розробкою і випуском нових продуктів, а також виробництвом та реалізацією традиційних, які потребують удосконалення. Дисципліною передбачається розробка виробничих технологій, проектування та моделювання технологічних ліній, цехів та виробництв в цілому з використанням програмних засобів.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Інноваційний інжиніринг підприємств з переробки рослинної сировини та молока” є опрацювання таких складових діяльності інженера-технолога, як розробка структури асортименту, розробка харчового продукту на різних рівнях, проведення технологічних розрахунків; обґрунтування вибору технологічного обладнання; моделювання технологічних ліній; обґрунтування методів та показників контролю продукції, вибір засобів контролю якості, проектування чи реконструкція дільниць, цехів чи підприємств вцілому, компонування обладнання, розробка нормативної документації та аналіз науково-технічної літератури, діяльність з авторського нагляду, навчання кадрів тощо.
Цілі: формування у майбутніх фахівців ОКР магістр із спеціальності 181 «Харчові технології» системи знань, умінь з теорії і практичного застосування нових та модернізації існуючих методів побудови технологічних процесів. Усвідомлення необхідності постійного підвищення ефективності виробництва, організації його на безвідходній основі, використання сучасних енергозберігаючих технологій, бережливого і економного відношення до використання матеріальних і трудових ресурсів, набуття навиків прийняття вірних рішень у різних виробничих ситуаціях.
Оцінювання: екзамен.
Теми: Тема 1. Вступ. Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі. Тема 2. Інноваційний процес та інноваційний продукт. Тема 3. Роль розробки нових продуктів і впровадження інновацій у покращенні конкурентоздатності продукції, економічної діяльності і інвестиційної привабливості підприємства. Тема 4. Розробка нових товарів з різним рівнем новизни. Тема 5. Розробка нормативної документації на нові вироби, її затвердження та технологічна експертиза. Тема 6. Розробка рекомендацій щодо удосконалення виробництва продукції на різних його етапах. Тема 7. Модернізація підприємства. Необхідність здійснення модернізації. Тема 8. Проектування та реконструкція підприємства, цеху, дільниці за запитами і вимогами замовників; технологічна експертиза проектів. Тема 9. Реінжиніринг як найбільш ефективна інновація сучасності.
Ресурси: Рекомендована література, методичне забезпечення, інформаційні ресурси.
Метод навчання: засоби спільної роботи викладача та студентів, за допомогою яких у тих, хто навчається, формуються потрібні знання, навички, вміння. Кожний метод – це струнка система взаємопов’язаних прийомів: усний виклад навчального матеріалу, обговорення матеріалу, показ (демонстрація) вправи, практичні роботи. При викладанні дисципліни «Інноваційний інжиніринг консервних підприємств» використовуються наступні методи навчання:
- методи організації та здійснення навчальної діяльності: словесні (розповідь, бесіда, лекція), наочні (показ, демонстрація), практичні, репродуктивні і проблемні, самостійна робота під керівництвом викладача;
- методи стимулювання і мотивації навчання: методи формування інтересу (аналіз проблемних ситуацій). Методи формування відповідальності у навчанні (роз’яснення значущості навчання, пред’явлення педагогічних вимог);
- методи контролю і самоконтролю (усний і письмовий контроль, фронтальний і диференційований, поточний і підсумковий).
Під час викладання дисципліни «Інноваційний інжиніринг консервних підприємств» для активізації навчального процесу передбачене застосування сучасних навчальних технологій, таких як проблемні лекції, семінари-дискусії, ділові ігри.
Мова: Українська
Викладачі: Катерина Сергіївна Балабай, Галина Анатоліївна Селютіна
Розділ: 10
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися