Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Конфліктологія"
Опис: Спецкурс з дисципліни «Конфліктологія» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціалізації 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємство».
Цілі: Метою вивчення спецкурсу є оволодіння студентами системою знань про закономірності виникнення та розвитку суспільних, економічних, виробничих, міжособистісних стосунків, а також суперечок та проблем, які виникають у разі їхнього порушення, практичне формування вмінь та навичок конструктивного підходу та аналізу виникаючих протиріч.
Оцінювання: Диференційований залік. Оцінка виставляється за результатами поточного контролю.
Теми: Тема 1. Конфліктологія як наука.
Тема 2. Історія розвитку конфліктологічних знань.
Тема 3. Класифікація і типологія конфліктів.
Тема 4. Конфліктологічна сфера особистості.
Тема 5. Конфлікт в організації.
Тема 6. Сімейні конфлікти.
Тема 7. Основи розв’язання конфліктів та методи їх аналізу.
Тема 8. Технології переговорів та посередництва у залагодженні конфліктів, їх профілактика.

Ресурси: Конфліктологія: опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / розроб.: О.В. Головко, Н.О. Лисак, Н.В. Петренко; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2018. – 177 с.
Балабанова Л. В. Конфліктологія : підручник / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – 468 с.
Гірник А. М. Основи конфліктології : навч. посібник / А. М. Гірник. – К. : Києво- Могилянська академія, 2010. – 222 с.
Ложкин Г. В. Практическая психология конфликта / Г. В. Ложкин, Н. И. Пов’якелъ. – К. : МАУП, 2002. – 256 с.


Інша інформація: Предметом вивчення навчальної дисципліни є: умови, причини, процеси виникнення; розвитку, загострення соціальних та психологічних конфліктів; шляхи і методи їх розв’язання і профілактики в конкретних суспільних ситуаціях.
Метод навчання: Традиційні, нетрадиційні, загальні методи дидактики, рольові ігри, робота у малих групах
Мова: Українська
Викладачі: Олександра Головко
Розділ: 11
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик