Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "СК Маркетинг"
Опис: Дисципліна передбачає вивчення основних понять, систем і алгоритмів про теоретичні положення маркетингу; визначення місця маркетингу в структурі управління та функціонування підприємства; вивчення принципів і організації маркетингу, маркетингового середовища, основних факторів макро- та мікро маркетингового середовища; вивчення процесу управління маркетингом; визначення типів ринків і мотивації споживачів; вивчення елементів комплексу маркетингу; вивчення стратегії фірм та методи визначення цільового ринку, принципи сегментації і позиціонування; формування вмінь творчого пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємства.
Цілі: Метою дисципліни є формування системи знань про сутність і зміст маркетингу як філософії підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки і конкуренції, а також засвоєння студентами теорії і практики здійснення маркетингової політики фірм у сфері планування товарного асортименту, ціноутворення, збуту товарів і послуг, реклами, просування товарів, а також організації управління маркетингом.
Оцінювання: Перевірка та оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється шляхом проведення контрольних заходів, за даними поточного та підсумкового контролю. Ці види контролю тісно взаємопов’язані та організовуються таким чином, щоб стимулювати ефективну самостійну роботу і забезпечити об’єктивне оцінювання рівня знань студентів. До них належать: усне опитування, презентація доповідей, консультації, співбесіда, перевірка виконання самостійної роботи, проміжний контроль зі змістових розділів, залік.
Мова: Українська
Викладачі: Оксана Афанасьєва
Розділ: 8
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися