Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві"
Опис: Навчальна дисципліна «Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві» викладається на першому (бакалаврському) рівні, на 4 курсі денної та заочної форми навчання. Кількість кредитів ЄКТС: 4,0 – 120 годин
Цілі: Метою викладання дисципліни є:
 формування у студентів системи знань щодо систем управління якістю, міжнародного та вітчизняного досвіду впровадження системи управління якістю на підприємствах готельно-ресторанного господарства, методів оцінки якості продукції та послуг;
 надання студентам комплексу спеціальних знань стосовно організацій-но-методичних принципів забезпечення якості й управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві; організаційно-економічних основ кваліметрії; управління якістю продукції та послуг готельно-ресторанного господарства на всіх етапах їх життєвого циклу з метою ефективного їх вико-ристання з прийняття рішень щодо визначення та забезпечення якості продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві в умовах ринкових відносин;
 формування у студентів компетенцій фахівців з управління якістю про-дукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві в сучасних умовах.
Набути компетентностей:
‒ здатність планувати та системно аналізувати процеси формування якості продукції та послуг готельно-ресторанного господарства на усіх стадіях життєвого циклу;
‒ здатність моделювати процеси розробки системи управління якістю продукції та послуг у закладі готельно-ресторанного господарства;
‒ здатність управляти якістю продукції та послуг готельно-ресторанного господарства шляхом застосування інструментів та технологій управління якіс-тю;
‒ здатність використання новітніх галузевих досягнень щодо забезпечен-ня якості продукції та послуг готельно-ресторанного господарства та конкурен-тоспроможності підприємства.
Студенти мають набути таких компетентностей:
 здатність використовувати на практиці основи діючого законодавства та відстежувати зміни в ньому;
 здатність оцінювати та забезпечувати якість продукції та послуг на підприємствах сфери гостинності;
‒ здатність планувати та системно аналізувати процеси формування якості продукції та послуг готельно-ресторанного господарства на усіх стадіях життєвого циклу;
‒ здатність моделювати процеси розробки системи управління якістю продукції та послуг у закладі готельно-ресторанного господарства;
‒ здатність управляти якістю продукції та послуг готельно-ресторанного господарства шляхом застосування інструментів та технологій управління якістю;
‒ здатність управляти підприємством, приймати рішення у господарській діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу;
‒ здатність використання новітніх галузевих досягнень щодо забезпечення якості продукції та послуг готельно-ресторанного господарства та конкурентоспроможності підприємства.

Оцінювання: До контрольних заходів з дисципліни «Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві» належать поточний, модульний (проміжний) та семестровий (підсумковий) контролі, які проводяться з метою оцінювання результатів на певному етапі навчання.
Поточний контроль – це оцінювання рівня засвоєння студентом навчального матеріалу під час проведення лекцій, практичних занять та самостійної роботи.
Модульний (проміжний) контроль – це оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу, блоків розділів, винесених на цей контрольний захід. Проводиться під час тижнів модульного контролю за розкладом навчальних занять.
Семестровий (підсумковий) контроль – це екзамен в обсязі навчального матеріалу.
Теми: Дисципліна складається з 2 розділів, які містять 15 тем
Ресурси: Підручник "Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві", електронні ресурси згідно НМКД
Інша інформація: Дисципліна Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві спирається на дисципліни: Товарознавство, Технологія продукції ресторанного господарства, Стандартизація, сертифікація і метрологія, Організація готельного господарства, Організація ресторанного господарства, Гігієна, санітарія і мікробіологія в галузі, Маркетинг готельного і ресторанного господарства
Метод навчання: Словесні, наочні, практичні, репродуктивні (пояснювально-ілюстративні), проблемні, методи формування інтересу, самостійна робота, методи формування відповідальності в навчанні, методи контролю і самоконтролю. Розв’язання завдань. Конспектування лекцій. Самостійна, індивідуальна робота тощо
Мова: Українська
Викладачі: Оксана Давидова
Розділ: 28, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик