Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Маркетингові комунікації"
Опис: Робоча програма навчальної дисципліни “Маркетингові комунікації” розроблена у відповідності до вимог галузевого стандарту вищої освіти МОН України на базі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра із спеціальності 075 «Маркетинг».
Програма відповідає кваліфікаційним вимогам до бакалаврів, реалізації основних видів і завдань їх діяльності та направлена на отримання студентами теоретичних знань, набуття практичних навичок самостійного вирішення завдань щодо кон’юнктури ринку, вивчення споживачів, конкурентів, характеристик товарів та ін. Програма курсу передбачає проведення лекцій, практичних і семінарських занять, на яких необхідно закріплювати, розширювати і поглиблювати одержані на лекціях знання та виробляти вміння і навички з
практичного використання маркетингу.
Цілі: Метою викладання дисципліни «Маркетингові комунікації» є формування у
майбутніх фахівців системи знань щодо базових категорій маркетингових комунікацій, методологічних аспектів організації комунікаційної діяльності та її
пріоритетів в умовах ринкової економіки, набуття практичних навичок розв’язання конкретних комунікаційних завдань щодо просування товарів на ринок з урахуванням потреб споживачів та формування вмінь творчого пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств.
Теми: РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
Тема 1. Комунікації в системі маркетингу.
ТЕМА2. Розробка комунікаційної стратегії та програми.
ТЕМА 3. Заходи sales-promotion як елемент СМК.
ТЕМА 4. Персональний продаж.

РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
ТЕМА 5. Паблік рилейшнз.
ТЕМА 6. Організація виставок і ярмарок.
ТЕМА7. Фірмовий стиль (брендінг).
ТЕМА 8. Управління маркетинговими комунікаціями.

Ресурси:
Метод навчання: При вивченні дисципліни «Маркетингові комунікації» з метою активації навчально-пізнавальної діяльності студентів, набуття відповідних теоретичних знань та практичних здібностей до творчого пошуку напрямків удосконалення маркетингової діяльності, обґрунтованих світовим та вітчизняним досвідом використовуються такі методи: проблемні лекції, лекції з елементами бесіди, міні- лекція з елементами євристичної бесіди, блоковий метод, використання банку візуального супроводження, використання опорних конспектів.
Методи активізації на семінарських заняттях: дискусії, диспути, розв’язання ситуаційних та розрахункових задач, робота в малих групах, презентація індивідуальних досліджень, круглий стіл, метод ігрового проектування.
Методи активізації на практичних заняттях: кейс-методи, ділові ігри, «Мозгова атака», рольові ігри, аналіз конкретних ситуацій.
Мова: Українська
Викладачі: Ірина Юріївна Мелушова, Ігор Тарасов
Розділ: 2
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися