Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Інтернет маркетинг"
Опис: Інтернет на сьогодні є одним з актуальних інструментів залучення нових клієнтів і
підтримки споживчої лояльності. Навчальна дисципліна «Інтернет-маркетинг»
орієнтована на розвиток у студентів компетентностей у сфері просування продукції в
онлайн-сегменті, управління електронною комерцією та створення корпоративних
сайтів. Інтернет-маркетинг – це практика використання всіх аспектів традиційного
маркетингу в Інтернеті, яка взаємопов'язана з основними елементами маркетинг-міксу:
ціна, продукт, місце продажу і просування.
Цілі: Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування системи теоретичних
та практичних знань щодо основних напрямів розвитку Інтернет-маркетингу,
електронної комерції, способів її ведення, механізмів підтримки та застосування
підприємницької діяльності в Інтернет-середовищі
Оцінювання: Перевірка та оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється шляхом проведення контрольних заходів, за даними поточного та підсумкового контролю. Ці види контролю тісно взаємопов’язані та організовуються таким чином, щоб стимулювати ефективну самостійну роботу і забезпечити об’єктивне оцінювання рівня знань студентів. До них належать: усне опитування, презентація доповідей, консультації, співбесіда, перевірка виконання самостійної роботи, проміжний контроль зі змістових розділів, залік.
Метод навчання: Використовуються наступні методи навчання:
− методи організації та здійснення навчальної діяльності: словесні (розповідь, бесіда, лекція), наочні (показ, демонстрація), практичні, репродуктивні і проблемні; самостійної роботи і роботи під керівництвом викладача;
− методи стимулювання і мотивації навчання: методи формування інтересу (аналіз проблемних ситуацій), методи формування відповідальності в навчанні (роз'яснення суспільної і особистої значущості навчання, пред'явлених вимог до виконання завдань);
− методи контролю і самоконтролю (усний і письмовий контроль, фронтальний і диференційований, поточний і підсумковий).
Мова: Українська
Викладачі: Оксана Афанасьєва
Розділ: 9
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися