Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Історія та культура України"
Опис: Предметом вивчення навчальної дисципліни «Історія та культура України» є складний процес формування та розвитку українського народу, його діяльності в соціально-економічній, духовній, політичній і державній сферах від історії існування східнослов’янських племен до сьогодення.
Цілі: Послідовне вивчення, державно-політичного, соціально-економічного, духовного, культурного розвитку українського народу в контексті розвитку світової цивілізації з урахуванням профілю університету.
Оцінювання: Форма підсумкового контролю - залік
Теми: ТЕМА 1. Загальні аспекти історико-культурного розвитку України. Прадавня Україна.
ТЕМА 2. Середньовічна держава Київська Русь. Галицько-Волинська держава.
ТЕМА 3. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (XIV – I пол. XVII ст.).
ТЕМА 4. Україна за часів козацького гетьманства (II пол. XVII – XVIII ст.).
ТЕМА 5. Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій (XIX ст. ).
ТЕМА 6. Україна на початку ХХ ст.
ТЕМА 7. Радянський період в історії України.
ТЕМА 8. Україна в сучасну добу.
Тема 9. Історія та культура Слобожанщини.Ресурси: ЛІТЕРАТУРА
Основна
1. Багалій Д. І. Історія Слобідської України. – Харків, 1990.
2. Бойко О. Д. Історія України. / О. Д. Бойко. – К.: Академвидав, 2010. – 688 с.
3. Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України. Навчально-практичний довідник. /О. В. Гісем, О. О. Мартинюк – Харків: Вид-во Ранок, 2010. – 400 с.
4. Європейська та українська культура в нарисах: Навчальний посібник – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 320 с.
5. Литвин В. М. Історія України: Новітня доба: навч. посіб./ В. М. Литвин, В. Ф. Колесник, А. Г. Слюсаренко та ін.– К.: Академвидав, 2012. – 480 с.
Допоміжна
1. Бойко О. Д. Історія України. Тести 6 – 11 класи : Навчальний посібник / За ред. О. Д. Бойка. – К. : Академвидав, 2008. – 271 с.
2. Історія української культури: Навчальний посібник /Міносян А.С., Коршунова І.П. – Х.: ХДУХТ, 2010. – 190 c.
3. Історія української культури. Навчальний посібник /Головко О.В., Коршунова І.П. – Харків: ХДУХТ, 2011. – 52 с.
4. Магочій П.-Р. Україна. Історія її земель та народів. /П.-Р. Магочій – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2012. – 794 с.
5. Петровський В. В., Радченко Л. О., Семененко В. І. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі /В. В. Петровський,
Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Х.: ВД «Школа», 2007. – 592 с.
6. Історія та культура України. Навчальний посібник / Коршунова І. П., Лемешева Н. А., Мархайчук Н. В., Міносян А. С., Чадаєва К. Ю. – Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2015. – 193 с.
7. Історія та культура України. Короткий конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. / Міносян А. С., Коршунова І. П.,
Лемешева Н. А. – Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2015. – 187 с.
Перелік методичних вказівок до проведення практичних занять, а також методичних матеріалів до використання в навчальному процесі
1. Історія України. Практикум для абітурієнтів, слухачів підготовчих відділень, студентів усіх спеціальностей і форм навчання. /Міносян А. С., Смирнов В. В., Чорна Н. В. – Харків: ХДУХТ, 2006.
2. Нарис культурного життя Харкова у XVI – XXI ст. Науково-методичні рекомендації до самостійного вивчення дисциплін «Історія України» «Українська та зарубіжна культура», «Українська словесність» для студентів заочної форми навчання / Міносян А. С., Коршунова І. П., – Харків: ХДУХТ, 2006.
3. Історія України. Навчальний посібник. /Міносян А. С., Бондар О. В., Нікольченко Ю.-В. М. – Харків: ХДУХТ, 2007– Харків: ХДУХТ, 2011.
5. Історія та культура Слобідської України. Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки: 6.050201 «Менеджмент організацій», 6.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» /Міносян А. С., Коршунова І. П., – Харків: ХДУХТ, 2009.
6. Культурно-побутові традиції українського народу. Короткий конспект лекцій для студентів усіх форм навчання з напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.050502 «Інженерна механіка» / Міносян А. С., Коршунова І. П., – Харків: ХДУХТ, 2014.
Метод навчання: Дедукції та індукції, проблемно-хронологічний.
Мова: Українська
Викладачі: Олександра Головко
Розділ: 9, Тести: 9
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися