Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Судово-бухгалтерська експертиза"
Опис: Дисципліна «Судово-бухгалтерська експертиза» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ступеня «бакалавр», галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
Цілі: Формування у студентів знань з приводу сутності та призначення судово-бухгалтерської експертизи; ознайомлення з віхами її розвитку; визначення процесуального та економічного аспектів судово-бухгалтерської експертизи; формування у студентів професійної грамотності застосовування теоретичних знань з організації та проведення судово-бухгалтерської експертизи на практиці
Оцінювання: Система методів контролю знань студентів з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» складається з поточного модульного контролю (ПМК) та підсумкового контролю (залік).
Поточне оцінювання знань студентів здійснюється за 60-бальною системою. Поточний контроль знань студентів здійснюється наступним чином:
- встановлення рівня активності та систематичності роботи в аудиторії протягом семестру (максимальна кількість балів – 15);
- встановлення рівня самостійності виконання домашніх завдань з визначених тем (максимальна кількість балів – 25);
- рівень виконання модульних контрольних завдань (максимальна кількість балів - 20).
Здійснюється оцінка кожного блоку змістового модуля. Студент має позитивно скласти модульний (проміжний) контроль. Незадовільні оцінки складання модульного контролю вважаються академічною заборгованістю, яка не може бути компенсованою за рахунок позитивного складання інших блоків змістових модулів.
При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих питань; написання письмової роботи, підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів тощо.
Підсумковий бал за результатами поточного модульного контролю оформлюється під час останнього семінарського заняття відповідного семестру.
Підсумковий контроль здійснюється на основі результатів поточного контролю і заліку. Залік проводиться у формі виконання письмових задікових завдань. Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. При цьому поточна успішність оцінюється у діапазоні від 0 до 60 балів, а завдання, що виносяться на залік – від 0 до 40 балів (включно)
Теми: Тема 1. Сутність судово-бухгалтерської експертизи та її нормативно-правове регулювання.
Тема 2. Класифікація та завдання судово-бухгалтерської експертизи.
Тема 3. Інформаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи.
Тема 4. Організація судово-бухгалтерської експертизи.
Тема 5. Процес судово-бухгалтерської експертизи та його стадії.
Тема 6. Принципи і методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи
Тема 7. Методика дослідження основних фінансово-господарських операцій
Тема 8. Узагальнення, оформлення і реалізація результатів судово- бухгалтерської експертизи
Інша інформація: 1. Опорний конспект лекцій в таблицях та рисунках з дисципліни "Судово-бухгалтерська експертиза" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 "Облік і оподаткування" / укладачі О.В. Топоркова, Т. О. Євлаш, О. О. Говоруха – Х. : ХДУХТ, 2019. – 97 с.
2. Пакет візуального супроводження із дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» «Облік і аудит»/ укладачі Н.С. Акімова, О.В. Топоркова, Т. О. Євлаш, О.О. Нестеренко, І.С. Коробкіна. – Х. : ХДУХТ, 2017. – 78 с.
3. Ситуаційні завдання та тести із дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / укладачі Н. С. Акімова, О. В. Топоркова, Т. О. Євлаш, О. О. Кваша, О. О. Говоруха – Х. : ХДУХТ, 2016. – 39 с.
Метод навчання: При викладанні начальної дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» використовуються інтерактивні методи навчання такі як: ситуаційні задачі, майстер-класи, тестування, кейс-методи, ігрове навчання, круглі столи, мультимедійні лекції та практичні заняття, електронні навчальні видання. На лекційних та практичних заняттях використовуються індивідуальні роздаткові матеріали, відео, аудіо-, комп'ютерна техніка. Інтерактивне навчання розвиває комунікативні вміння і навички; забезпечує студентів необхідною інформацією, без якої неможливо реалізувати спільну діяльність; розвиває загальні навчальні та наукові вміння; мотивує працювати в команді
Мова: Українська
Викладачі: Тетяна Євлаш
Розділ: 12
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися